- 318 uitkomsten bij een wedstrijd onderling vergeleken. Het bleek toen, dat laatstbedoelde groep de best geoefende was en de beste uitkomsten ver kreeg Dit is een natuurlijk gevolg van de opleiding. De sub-targe oun "machine stelt den onderwijzer in de gelegenheid de reeruten volkomen vertrouwd te maken met den aanslag, het aanleggen en het aftrekken, voordat zij overgaan tot de oefeningen met scherp. Het oordeel van den inspecteur voor het schieten met draagbare wape nen bij het 71ste Regiment infanterie zou dan ook bijzonder gunstig zijn. Ook werden gedurende het opleidingstijdperk in den winter honderden dollars bespaard aan munitie. Zou het geen aanbeveling verdienen, ook in ons leger proeven te nemen met dit toestel? De kosten, die de aanschaffing met zich brengt, worden opgewogen door de belangrijke bezuiniging, die het gevolg is van de be- besparing aan munitie. De Scientific American, een blad dat op technisch gebied een goeden naam heeft, teekent nog aan, dat het toestel op een theoretisch juisten o-rondslag berust en zeer nauwkeurig werkt. 1+ xr. W

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 332