323 op korten afstand, van uit voor ons zoo goed als onbereikbare punten te schieten, waagde het niet meer, om van uit den boschrand, die na het openkappen slechts 500 meter van het bivouak verwijderd was, te vuren. 2o. Was Poeroek Tjahoe eenmaal ingericht tot operatiebasis der mobiele colonne, dan zouden de voornaamste hoofden van verzet tot in de Menawing, in hunne toenmalige veilige ver blijfplaatsen zonder bezwaar over land kunnen worden aangetast, zoo noodig in vereeniging met troepen, die over de Barito wer den opgevoerd, en zou zelfs de mogelijkheid geboren worden in het hart van de Beboeat door te dringen, om ook daar onze kracht te doen gevoelen, wanneer de hoofden van verzet meer stroomop waarts zich terugtrokken. Het opvoeren echter van al het benoodigde naar de opeenvol gende etappeplaatsen, voor eene in deze streken optredende colon ne, zou evenwel alléén mogelijk zijn, als Poeroek Tjahoe door bruikbare colonnewegen met die vooruitgeschoven tijdelijke ves tigingen verbonden zou zijn. Zoo gedacht, zoo gedaan. Geleidelijk ontstonden 3 meter breede wegen van uit Poeroek Tjahoe naar Pasah, via Kalekawaken van uit het civiel etablissement en uit het bivouak naar Toembang Nangoe. Deze beide laatste wegen snijden elkaar nabij de S. Hoengan Besar. Tactische maatregelen. Patrouilles van meer dan één dagmarsch. Bij het maken van groote patrouilles van meerdere dagen werd als volgt gehandeld: De colonne, ter sterkte van 100 bajonetten, onder 3 officieren, waarbij nog ingedeeld 1 of ficier van gezondheid met het noodige hospitaalpersoneel, dwang arbeiders met vivres en materialen voor den opbouw van een tijdelijk bivouak, werd in tweeën verdeeld; het eene gedeelte, gewoonlijk het 2/3 gedeelte met 2 officieren, vormde de gevechts colonnedie geheel los was van het andere 113 gedeelte onder 1 officier, dat den trein moest dekken. Een en ander werd gedaan lo. om de gevechtscolonne' in dit bergachtig en zwaar begroeid terrein bewegelijker te maken; 2o. om bij een beschieting van den vijand, zoo snel als eenigs- zins mogelijk, tot den aanval te kunnen overgaan 3o. om de snelheid niet te verminderen door een grooten treinnasleep.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 337