324 In verband met de gesteldheid van het terrein werden bij den trein slechts 'het hoogsfcbenoodigd aantal dwangarbeiders mede genomen, die éénmansvrachten droegen. Ten gevolge van de Ja- vaansche draagwijze aan pikolans, vorderde de trein langzaam. Daarom werden nooit al de voor den geheelen tocht benoodig- de vivres medegenomen. Men nam gewoonlijk bij den afmarsch slechts zooveel vivres mede, als noodig waren voor het eerste middagmaal bij aankomst op een etappeplaats en voor het mor gen- en middagmaal van den volgenden dag. Op den tweeden verblijfdag moesten van uit de vorige etap peplaats bij het betrekken van de eerste etappeplaats van uit Poeroek Tjahoe wederom vivres voor 2 dagen worden opgevoerd. Zoo voortgaande kon men de achtereenvolgende etappeplaatsen van de benoodigde vivres voorzien. Al naar mate terrein naar voren werd gewonnen, konden enkele etappe plaatsen zelfs uitgeschakeld worden. In de toekomst zou zelfs een vivrestransport rechtstreeks van uit Poeroek Tjahoe kun nen loopen. Op deze wijze vorderde de colonne toch langzaam. Door den betrekkelijk kleinen treinnasleep bereikte men wel vrij gauw de verschillende etappeplaatsen, maar aan den anderen kant was men weer gebonden aan zijn etappeplaatsen. Het tarief, volgens hetwelk de troep gevoed werd, vereischte een grooten treinnasleep, vooral wanneer de tocht van eenigs- zins langen duur was. Die groote trein kon in dit terrein en tegen dezen vijand niet geduld worden, zoodat de colonnecom mandant wel genoodzaakt was tot bovengenoemden trein- en etappedienst. Het eenvoudiger voeden van den troep, met handhaving van de gebruikelijke koelievrachten, zal ik niet nader in beschouwing nemen, dewijl dit toch niet veel besparing aan koelies geeft. Eene beschouwing over het dragen van levensmiddelen door den man zelf laat ik achterwege, omdat dit in ons leger niet gebruikelijk is. Wilde men dit toepassen, dan zou de man bv. voor eenige dagen rijst met deng2 of blikken volksspijs kunnen dragen, op practische wijze in een op den rug en aan de schou ders gedragen broodzak verpakt. Worden dan op dezelfde wijze de koelies van den gevechtstrein met het dragen van hunne ra-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 338