- 327 Aan deze wijze van patrouilleloopen waren de volgende voor- deelen verbonden: lo. elke patrouillegang strekte zich niet verder uit dan de afstand tusschen 2 onderofficiersposten 2o. de patrouillegangen waren door den korten afstand, niet tegenstaande het zeer geaccidenteerde en zwaar begroeide terrein, minder vermoeiend 3o. doordat de manschappen slechts een kleinen afstand te doorloopen hadden, waren zij ook beter in staat, om niet alleen in de lijn tusschen 2 onderofficiersposten, maar ook het terrein vóór die lijn naar behooren en vooral niet overhaastig te verkennen 4o. na aankomst bij een onderofficierspost hadden de man schappen voldoenden tijd om uit te rusten, eer zij weer aan de beurt waren om naar den volgenden onderoffi cierspost te loopen en 5o. last not least, men verkreeg het groote voordeel, dat de troep voortdurend in beweging was. Ik behoef er zeker niet de aandacht op te vestigen, dat dit patrouilleloopen toch nog met vele bezwaren te kampen had, èn van de zijde van den vijand, soms ten koste van verliezen on zerzijds, èn nog meer ten gevolge van het moeilijke terrein, zoodat de patrouilles, vooral in den beginne, bijna niet vooruit kwamen van de zijde van den vijand echter gewoonlijk alleen bij aankomst der dekkingstroepen ter plaatse, dus vóórdat bovengenoemde pa trouilleregeling in werking was. Door bovengenoemd stelsel te volgen, verminderden binnen den zg. vijfhoek de beschietingen en de verliezen. Buiten den vijfhoek, waar men met het wegennet niet zoo bekend was, kon bv. patrouillesplitsing niet worden toegepast en de colonne commandant, wel begrijpende dat hij moest roeien met de rie men die hem waren gegeven, had toen als stelregel: steeds met den aanleg van ivegen doorgaanom met de gegeven troepenmacht terrein naar voren te winnen. Het al of niet gebruik maken van hulptroepen zal ik hier niet ter sprake brengen. Men was het er toen, meen ik, niet over eens, of deze nog wel eenig uitzicht op bereiking van het doel zouden geven. Op die wijze zou men wel zijn doel bereiken, nl. de Pegoes-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 341