329 in hooge mate in zijn verzet stijven. Hier ontbraken echter de middelen, om een aangenomen beginsel door te voeren en moest tot het tweede systeem worden overgegaan. Men vergete niet, dat het geld, waarover de Maleier en de Da- jak in de Boven-Doesoen beschikt, uit de benedenstreken van het gewest komt en voornamelijk uit Bekompei, dat het uitsluitend verkregen wordt door den uitvoerhandel van hout, getah en rottan en dat de rijstbouw in de Boven-Doesoen zeer afhanke lijk is van het weer, vooral in den regentijd en in een jaar ge durende hetwelk veel regen valt, zooals dit jaar het geval is. Het ladang branden vordert dan zeer langzaam, waardoor men in het binnenland al betrekkelijk spoedig gebrek aan rijst heeft. Trouwens het feit bestaat, dat rijst uit de benedenstreken wordt ingevoerd. Voorts kan de Maleier noch de Dajak buiten zout en dit artikel hebben wij ten allen tijde in onze hand. Geen krachtiger middel dusom de bronnen van bestaan geheel te vernietigen, dan den eenigen grooten weg naar de Boven-Doesoen, de Barito, af te sluiten en het consentenstelsel te verscherpen. Onmogelijk is het aan te nemen, dat de Pegoestian zich lang kan staande houden tegen dit oorlogsmiddel. Het uit te voeren programma zou zich dan bepalen tot: lo. actieve verdediging van Poeroek Tjahoe 2o. verscherping van het consentenstelsel; 3o. zoo noodig troepenbewegingen, doch uitsluitend op de Barito en hier en daar, op eenigen afstand van de rivier oevers, meer het binnenland in. Het optreden langs de rivieroevers zou op handige wijze moeten geschieden en het zou zelfs zaak zijn zich niet te ver in het binnen land dat wespennest te wagen. Vooral denke men niet naar bepaalde objecten te kunnen mar- cheeren, want die bestaan hier niet. ad 1. Deze zou blijven zooals vóór de onderhandelingen, met bijvoeging van: voortsetting van het maken van colonne-(patrouille) wegenniet verder dan voor een actieve verdediging noodig is en uitsluitend met het doel de snelheid der patrouillebeweging te bevorderen. Bij mogelijke beschieting van onze vestiging, onmiddellijk of fensief optreden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 343