830 ad 2 en 3. Geen troepenbewegingen dus in het binnenland. Door gebrek aan daartoe geschikte vaartuigen zouden troepenbe wegingen op de Barito, bovenstrooras Poeroek Tjahoe, dienen ach terwege te blij ven, hoe wenschelijk die ook zijn. De rivier zou dus met wapengeweld niet vrij kunnen worden gemaakt, zoodat er niets anders overblijft dan het consentenstelsel te verscherpen. De toepassing hiervan zou zeer goed mogelijk zijn door de aan wezigheid van de militaire bezetting te Poeroek Tjahoe. De strenge toepassing van het consentenstelsel zou altijd een krachtig wapen zijn in de hand van het Bestuur. Gedurende de onderhandelingen is het consentenstelsel verlicht geworden. Vóór deze was opvoer van zout en tabak verboden en kregen de kampongs beneden Poeroek Tjahoe een bepaalde hoe veelheid zout (zie omtrent de toepassing van het consentenstelsel ook „Bewapening en bijzondere strijdmiddelen"). Evenals het eerstgevolgde stelsel dat echter door de geringe troepensterkte gelukkig niet geheel tot uitvoering is gebracht ge worden geleidelijk ontstaan is, is men bij de vaststelling van het laatste niet over één nacht ijs gegaaner is rijpelijk over nage dacht, na volkomen op de hoogte te zijn gekomen van land en volk. En men was er dan ook van overtuigd dat, „had men dit laatste „stelsel reeds bij het begin van ons optreden in de Boven-Doesoen „tot uitvoering gebracht, men even goed zoo niet sneller „zijn doel had bereikt en dan nog zeer waarschijnlijk met bespa ring van de betrekkelijk vele verliezen, die in korten tijd hier „geleden zijn geworden." Ik zou zelfs nog verder kunnen gaan: waren wij maar nooit naar Poeroek Tjahoe gegaan, maar hadden wij de Barito bij Moeara Teweh afgesloten en deze afsluiting krachtig doorgevoerd en het consentenstelsel verscherpt, dan hadden wij ons doel ook bereikt. Het verscherpen van het consentenstelsel zou geschieden vol gens volkomen toepassing van Staatsblad 1903 No. 218, dat zegt: „alle in-, uit- en doorvoer in de districten Boven- en Mid- „den- Doesoen (afdeeling Doesoenlanden, residentie Zuider- en „Ooster afdeeling van Borneo), het laatste district voor zoover dit „gelegen is langs de Barito-rivier boven Moeara Teweh, anders „dan ten behoeve van den Lande of met een bijzondere vergunning

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 344