333 Moet bij uitzondering worden gevochten, moet soms een kam pong aan de Barito en de kampongs aan de Barito zijn de welvarendste worden getuchtigd, dan eerst zal de mobiele co lonne moeten optredenmet beleid aangevoerd, dus niet te veel het binnenland in want daarheen lokt de vijand ons graag, en is hem dit zelfs tot aan de onderhandelingen gelukt zal de uitwerking buiten allen twijfel groot zijn. De Boven-Doesoen zou afgesloten zijn van de benedenstreken, waar vandaan toch alle opvoer moet geschieden. Daardoor zouden wel misschien vergeefsche pogingen worden gedaan, om het ons te Poeroek Tjahoe lastig te maken, doch langzamerhand zou de geheele landstreek zich toch in dien toestand moeten schikken. Bij ondervinding dit heeft ons reeds het consentenstelsel geleerd weet men, dat de bevolking en de Hoofden in de Boven-Doesoen groote vrees koesteren voor het consentenstel sel. Vooral aan zouthet eenige voedingsmiddel, waar noch de Maleier noch de Dajak buiten kan, zou spoedig genoeg gebrek worden geleden en weldra zou dit geweldige dwangmiddel ons het gewenschte doel doen bereiken. Ongetwijfeld kan dan ook worden aangenomen, dat, behalve in de bemoeienis der Marabahansche aanzienlijken, in de toepassing van het consentenstelsel verbod van opvoer van zout en tabak een voorname oorzaak is gelegen tot het aanknoopen van onderhandelingen door de Pegoestian. Natuurlijk zou op allerhande wijzen beproefd worden, om verschillende artikelen te smokkelen. Dit zou zooveel mogelijk belet kunnen worden door de „Se latan", die voortdurend politietoezicht zou moeten houden tus- schen Moeara Teweh en Poeroek Tjahoe. Bij zeer lagen water stand zouden desnoods gewapende prauwen dit kunnen doen. Vermeerdering van troepen zou hiervoor niet noodig zijn. De beschikbare troepenmacht is voldoende, hetgeen niet het geval zou zijn, wanneer het eerste stelsel werd doorgevoerd, want spoedig zou toch blijken, dat wij öf vermeerdering van troepen öf hulptroepen noodig zouden hebben. De taak voor de mobiele colonne om langs dezen weg het doel te bereiken, zou werkelijk blijken te zwaar te zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 347