341 "verkiezen. Een middelsoort kookketel toch weegt 21 K.G. 1), zoodat het kookgereedschap voor één divisie 4 lichte tweemans vrachten vormde 30 K.G.) 1 lichte éénmansvracht (de lantaarns), zoodat dus voor het vervoer benoodigd zijn 9 dwang arbeiders. Voor kleine colonnes, bv. 3 a 4 brigades, zijn bij langdurige tochten voldoende 2 middelsoort kookketels en 1 a 2 kleine kookketels, benevens 1 kleine braadpan (d. z. 3 lichte tweemans vrachten, de lantaarns medegerekend). b. Keukenpersoneel en kookplaatsen. Bij de le divisie worden per brigade eenige manschappen aangewezen, die, met behulp van de dwangarbeiders der brigade, het eten bereiden. Bij den trein wordt het eten op overeen komstige wijze bereid. Bepaalde kookplaatsen worden niet aan gewezen overal door het geheele bivouak, en bij regen onder de huizen of de afdaken, wordt gekookt. Bij de 2e en 3e divisie bestaat het keukenpersoneel uit: Per brigade1 kok (daartoe afgerichte dwangarbeider) bijge staan door de beide andere dwangarbeiders der brigade. (Iedere brigade had nl. steeds dezelfde dragers.) Bij 2 of meer brigades1 kok en 1 a 2 bijkoks (allen daartoe afge richte dwangarbeiders) bijgestaan door eenige dragers, ter wijl een daartoe geschikt onderofficier (bij voorkeur Amboi- nees of inlander) voor menagemeester wordt aangewezen. Bij langere tochten met de middelsoort kookketels3 koks en 6 bijkoks, allen daartoe afgerichte dwangarbeiders, die op marsch het dragerspersoneel van het kookgereedschap vor men. Dit personeel wordt bijgestaan door een zestal dwang arbeiders uit den trein, zoodat in 3 aflossingen kan worden gewerkt. Het toezicht wordt gevoerd door den fourier- menagemeester of bij gebrek daaraan door een Amb. of inl. onderofficier. Bij voorkeur wordt nimmer een der bri- gadectn als menagemeester gebezigd, aangezien deze laat ste op marscji bij den trein behoort te zijn ingedeeld. 1) Noot van de redactie. Een stel van het lichte thans in beproeving- zijnde veldkook- gereedschap voor één comp., zooals dit na de laatste verbeteringen is samengesteld, bestaat nit 2 nesten, elk van een buitenketel van staalblik en drie binnenketels en drie braadpannen van aluminium. Gewicht van een nest 25 K.G.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 355