345 niet wat betreft het vervoer, doch alléén wat aangaat den lan- geren duur van de toebereiding van het eten. Desniettegenstaande verkies ik deze kookgereedschappen boven de éénmanskookpannetjes, aangezien daarmede de troep zeer on voldoende wordt verpleegd, zooals ik straks uitvoerig zal aan- toonen. De bezwaren aan de middelsoort kookketels verbonden maken het m.i. noodig, dat worde omgezien naar een ander soort kookgereedschap, dat mogelijk maakt het eten voor den troep in korten tijd te bereiden, doch waaraan niet de nadeelen kleven van de éénmanskookpannetjes en dat van solieder maaksel is dan de tot nog toe gebezigde petroleumblikken, een vraagstuk dat door mij aan het slot van dit opstel zal worden opgelost. Zooals reeds hierboven werd aangestipt, sluit het koken met de éénmanskookpannetjes het verstrekken van een behoorlijke vleeschvoeding aan den troep volkomen uit. Het vleesch wordt nl. in dat geval door de manschappen in het vuur geroosterd, aangezien van koken van het vleesch geen sprake kan zijn, daar alle pannetjes voor de bereiding van rijst of sajoer in beslag wor den genomen. Die rauwe stukken geroosterd vleesch zijn alles behalve smakelijk te noemen. Het maken van saté is natuurlijk geheel uitgesloten, aangezien daartoe de kruiden ontbreken, ter wijl voor de bereiding van dengdeng indien het weer zulks toe laat minstens twee dagen noodig zijn. Het geroosterd vleesch is een onsmakelijk voedsel dat den man spoedig tegenstaat, doch tot welke voeding men bij gebruik van éénmanskookpannetjes is aangewezen, tenzij men rijst, sajoer en vleesch achtereenvolgens doet bereiden, waarmede men echter de vlugge bereiding, het eenige voordeel en glanspunt van het gebruik der éénmanskookpannetjes, volkomen prijs geeft. En in dat geval is dat gebruik eer na- dan voordeelig, ook omdat het vleesch met veel beenen verloren gaat. Verder moet een slacht dier in den regel voor meerdere dagen dienen en nu is men met éénmanskookpannetjes niet in staat het vleesch, dat na den eersten dag overblijft, voor bederf te vrijwaren door het te koken. Kortom, hoe men het ook tracht te plooien, zal men moeten erkennen dat bij gebruik der éénmanskookpannetjes de vleesch voeding bij de colonne ten eenenmale onvoldoende is. De voorstanders van dit kookgereedschap beseffen echter zulks ook

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 359