352 In verband daarmede geef ik in overweging aan elkè brigade marechaussee en aan elke groep infanterie een stel kleine kook- gereedschappen te verstrekken, bestaande uit 4 cilindervormige ketels van aluminium, elk in afmeting en in inhoud overeenkomende met die van een petroleumblik (zie plaat XVI.); 2 losse bodempjes van aluminium, voor het stoomen van rijst; 1 kleine braadpan (koealO, zooals die op de pasars te krijgen zijn, dus niet de zwaardere model kleine braadpan. Den cilindervorm acht ik het meest geschikt met het oog op eventueele beschadiging bij stooten, vallen enz. tijdens den marsch. Daar zuren en zeewater inwerken op aluminium, zoo is zulks te verhelpen door die kookgereedschappen uit- en inwendig te emailieeren, hoewel het bereiden van zure gerechten (met azijn) te velde niet of zelden voorkomt. Het is mij niet bekend of aluminium geëmailleerd kan wor den, vermoedelijk wel. Voor het geval de industrie zoovel nog niet is, zou men dan alleen bij het doortrekken van koeala s lagunes, enz. of bij landingen er op bedacht moeten zijn, de be treffende vrachten uiteen te nemen en die ketels op het hoofd door het zeewater moeten doen vervoeren. Wat nu het vervoer aangaat, zou dit moeten geschieden: bij een brigade marechaussee door den derden drager der tandoe; bij de infanterie sectiesgewijze door dien drager. Deze dragers dragen dan aan een éénmanspikolanbij de ma rechaussee 4, bij de infanterie 8 aluminium ketels, nl. 2, ïesp. 4 vóór en 2, resp. 4 achter, vast aan den pikolan gebonden, om rinkelen of rammelen te voorkomen, benevens een kleine braad pan en 1 a 2 lantaarns. Zonder bezwaar kan daaraan nog toe gevoegd worden 1 blik gemalen koffie (2 K.G.1 blik soepgroen ten (0.5 K.G.) en 1 a 1.5 K.G. zout. Wanneer dus elk man in bewoonde streken voor 1 dag on gekookte rijst (0.6 K.G.), in onbewoonde streken vooi 2 dagen ongekookte' rijst (1.20 K.G.) en gedroogde visch (0.56 K.G.) of dengdeng (0.50 K.G.) bij zich draagt, dan is men in bewoonde streken voor onbepaalden tijd, in onbewoonde streken vooi 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 366