de opleiding, HOOGERE VORMING, EN7j. van den RESSISCHEN EN DEN JAPAN8CHEN OFFICIER. (Vervolg van blz. 295 en slot). B. Japan 1.) Ten einde in den treurigen toestand, waarin het leger verkeer de, verandering te brengen, werd in 1872 de reorganisatie daar van aan de Franschen opgedragen. Door hen werden tot 1876 in het leven geroepen: een onderofficiersschool (waarop in den eersten tijd ook officie ren werden opgeleid), een infanterie-schietschool, een artillerie-schietterrein, en een krijgsschool tot vorming van officieren van alle wapens (1875). De aspirant-officieren waren grootendeels afkomstig van de oude Samuraï familiën 2). De militaire onderwijsinrichtingen werden in 1887 naar Duitsch model hervormd. De tegenwoordige officiersopleiding vangt aan bij de provin ciale cadettenkorpsen en wordt voortgezet bij het centrale cadet- tenkorps om voltooid de worden aan de krijgsschool te Tokyo. Tot laatstgenoemde inrichting worden ook eenjarige vrijwi- igers 3), 1823 jaar oud, na aan een admissie-examen voldaan 1) Bronnen: Jahrbiioher fur die Deutsche Armee und Marine 1899. Internationale Revue 1899, 1909 (Beiheft 4), 1901, 1902 en 1903. United Service Magazine 1902 (April). Neue Mil. Blatter 1903 No. 22. V Löhell's .lahresberichte 1874 1898, 1900. 2) De Samuraï vormden tijdens het leenstelsel de kaste der krijgslieden, waaruit ook alle ambtenaren voortkwamen. Zij stonden boven alle andere kasten. In 1871 werd deze kriisrsraansstand opgeheven. 3) Dit zijn jongelieden, die door het bezoeken van bepaalde onderwijsinrichtingen eene hoogere ontwikkeling hebben verkregen, dan wel aan een bijzonder examen hebben voldaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 368