357 gedurende twee weken zwemoefeningen aan de kust gehóuden.' De militaire leeraren geven les in het exerceeren, gymnastiek, velddienst, afstanden schatten, kamerschietoefeningen, schermen rijden, signalen, terreinopname, zwemmen, excercitiereglemen- ten, garnizoensdienst, inwendigen dienst, pionierkunst, de soorten ■en het onderhoud der wapenen, het opzadelen, de behandeling van het paard, paardenkennis en uitrusting van het paard, alge. meene begrippen over de tactiek der verschillende wapens afzon derlijk en in hun onderling verband, de militaire wetgeving, de disciplinaire straffen, algemeene begrippen omtrent legerorgani. satie, eerste hulp bij verwondingen en de bepalingen van de ■Conventie van Genève. De burgerleeraren geven les in: zedeleer, Japansche, oud-Chi- neesche, Fransche, Duitsche of Russische talen, geschiedenis van Japan en Europa, algebra, meetkunde, trigonometrie, natuurkun de, scheikunde, logica, teekenen en schilderen. Het drinken van wijn en bier en het rooken is bij alle cadet- tenkorpsen verboden. Nadat de jongelieden den cursus met goed gevolg hebben door- loopen worden zij aspirant-officier. Na zes maanden troepen- dienst worden zij geplaatst bij de krijgsschool te Tokyo. Indien die cursus met goed gevolg is doorloopen, worden zij tot officier benoemd, waarbij aan de besten door den Keizer een zilveren horloge wordt toegekend. Deze toekenning had in 1902 plaats ■op de krijgsacademie te Tokyo aan 9 van de 714 tot officier aan gestelde aspiranten. Aan de krijgsschool te Tokyo wordt de laatste hand gelegd aan de opleiding tot officier. De duur van den cursus werd in 1899, in verband met het groote gebrek aan officieren, van 18 maanden teruggebracht tot 12 maanden; het aantal leerlingen wisselt tusschen 500 en 700. Aan deze inrichting worden, behalve de hiervoor bedoelde cadetten, ook eenjarige vrijwilligers tot officier opgeleid. Zij moeten een toelatingsexamen doen, niet jonger dan 18 en niet ouder dan 23 jaar zijn en een jaar in de gelederen gediend heb ben. Na met goed gevolg afgelegd examen keeren zij weder voor 6 maanden bij den troep terug, waarna hunne aanstelling

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 371