361 Jaarlijksch Toelagen Huishuur Rangen inkomen. A B C (maandelijks) Luitenant-kolonel 980 1123 1037. 10.50 Majoor. 620 1). 763 677 9.— Kapitein le klasse 420 490 418 5.70 Kapitein 2e klasse 420 432 360 5.70 le Luitenant o. h. 274 345 274. 4.80 j.h. 274 288 216. 4.80 2e Luitenant o. h. 216 260 177. 360 4.20 j.h. 216 288 4.20 De toelage onder A genieten: generaals, afdeelingschefs van het ministerie van oorlog en van den grooten staf, adjudanten en andere officieren van het ministerie, de officieren van den gene- ralen staf en van de algemeene inspectie, directeuren van de inrichtingen van onderwijs, de hoogere adjudanten, regiments commandanten, militaire attachées en de officieren van gezond heid hij de divisiën. De toelage onder B krijgen de andere officierendie onder C de directeuren van de muziekkorpsen. De bereden officieren krijgen bovendien nog fourage-indemni- teit, per paard en per maand bedragende 3.50. Tot voor korten tijd waren alleen de officieren der cavale rie en artillerie van de Garde verplicht zich eigen paarden aan te schaffen; deze maatregel staat echter op het punt ook tot de cavalerie- en artillerieofficieren van het leger uitgestrekt te wor den. Zij ontvangen dan een renteloos voorschot op langen termijn tot een bedrag noodig voor den aankoop. Het verlaten van den dienst. Na het bereiken van een voor eiken rang bepaalden leeftijds grens, die hoog genomen is, omdat rekening is gehouden met de officieren van het oude stelsel, die uit den onderofficiersstand zijn voortgekomen, is de officier verplicht zijn ontslag te nemen. De ouderdomsgrenzen zijn: voor een luitenant-generaal 70 jaar. generaal-majoor 65 kolonel 54 jaar. 1) Dit traktement zal met 10 yen per maand verhoogd worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 375