376 „want onze voorraad was beperkt, en van Bloemfontein zouden „wij niet binnen 5 dagen weer kunnen krijgen. „Nu was de weg reeds den vorigen dag vóór onze komst zóó „voor Gen. Cronjé geopend, dat hij zou hebben kunnen ontkomen. „Hij zou wel zijn lager moeten hebben achtergelaten, maar dan „zouden toch hij en zijn manschappen zijn gered geweest." De Wet wist door zijn artillerievuur het niet door den vijand be zette terrein nog te vergrooten en zoodoende aan Cronjé nog meer gelegenheid te geven om te ontkomen. Cronjé brak echter niet uit. Had hij het maar gedaan, dan zou zijn verlies minder groot geweest zijn dan het werd door het vastkleven aan het ongeluk kige laager, dat hij maar niet wilde prijsgeven. Met allen bleven echter bij hem. Toen de Wet op den twee den dag met zijn kanonnen de gelegenheid tot ontkomen geopend had, wisten de commandanten Froneman en Potgieter met 20 man uit het laager uit te breken. Hoewel de Boerenmacht van de Wet gering was, veroorzaakte deze den Engelschen toch veel last; zij gingen daarom over tot een omtrekking, waartoe zij sterke colonnes cavalerie met grof geschut wijd om de Boeren heen zonden. „Het eenige plan voor „ons", vervolgt de Wet, „was om hen in dit doel te stuiten. Ik „nam derhalve het Krupp en het Maxim-Nordenfeldt uit de posi ties en verdeelde mijne kleine macht in drieën. Eén deel liet ik in „de stellingen, een ander zond ik met het Krupp om den rech- „ter- en het derde deel zond ik met het Maxim-Nordenfeldt om „den linkervleugel der Engelschen terug te houden; want ik wilde „met Gen. Cronjé niet ingesloten worden. „Het gelukte ons de vleugels telkens terug te schieten. Toen „de vijand zag dat hij niet omtrekken kon, veranderde hij zijn „taktiek en latende zijn vleugels staan waar zij waren, om onze „manschappen ook daar te houden, viei hij ons, op den middag „van den 20en, in het midden aan, met een sterke macht van voet volk. Hij slaagde er in één onzer posities in te nemen, die nl. van „één van Com. Spruits officieren: Yeldc. Meijer. Deze officier kon „onmogelijk den aanval terugslaan en retireerde, toen het donker „werd, tot een andere stelling, een kleinen rand ongeveer 2—300 „pas achterwaarts, welke hij nu krachtdadig hield."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 390