379 Theron vertrok in den nacht van den 25en Februari. Den volgenden nacht bevond de Wet zich op het aangegeven punt, doch tot zijn groote teleurstelling daagde Cronjé niet op- In den morgen van den 27en Febr. keerde Theron terug. Hij was tusschen de Engelsche wachten doorgekropen, heen en teiug. Zijn broek was aan flarden, het bloed liep van zijn beide knieën» Hij deelde mede, dat hij Cronjé gezien had en dat die hem gezegd, had, dat hij geen goed kon zien in het voorgestelde plan. Te 10 uur van denzelfden dag gaf Cronjé zich over. In „La guerre Sud-Africaine" (G. Gilbert) lezen we omtrent, de voorgaande gebeurtenissen Tot ontzet van Kimberley had generaal Methuen van 12 tot 19 November zijn krachten bij de Oranjerivier verzameld; den 21 en begon hij zijn opmarsch, den 23en ontmoette hij de Boeren- bij Belmont, den 25en bij Enslin (Graspan), den 28en bij de Modderrivier, waar hij zich tot den 9en December bleef ophou den. Yan den 9en tot den 12en December deed hij vergeefsche- pogingen om de Boeren bij Magersfontein te verdrijven, waarna hij bij de Modderrivier een kamp betrok. Ingevolge bevelen van Roberts voor het ontzet van Kimber ley kwam in den avond van den llen Februari de cavaleiie- divisie French 5000 paarden en 7 rijdende batterijen, elk man voorzien van 5 dagen vivres en fourage) te Randam. Den 12en bivouakkeerde de divisie bij de Watervals- en de Kieldrift, na de Boeren daar verjaagd te hebben. Te Randam waren inmiddels aangekomen de 6e, 7e en 9e divisie infanterie en één brigade bereden infanterie, zoodat de geheele macht sterk was 3 divisiën infanterie, 1 divisie cavaleiie,. 2 brigades bereden infanterie, 98 vuurmonden en 700 voertui gen met 9000 trekdieren; totaal 34.000 man, waarvan 11.000 beredenen. Door er later nog de Gardebrigade van Methuen aan toe te voegen werd de sterkte 38.000 man. Den 13en Febr. bereikte French om 5 uur n.m. de Klipdrift, waar van de Boeren den N. oever bezet hadden. Door een demonstratie noodzaakte French hen hun stellingen te verlaten, waardoor de laa gers met aanzienlijben voorraad den Engelschen in handen vielen..

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 393