880 De hoofdmacht bereikte in twee colonnes de Kiel- en de Wa tervalsdrift. French had 45 K.M. afgelegd en 100 paarden verloren; den 14en hield hij een rustdag. De colonne Kitchener (bereden infanterie, 6e en 9e brigade) bereikte in den nacht van 14 op 15 Februari de Klipdrift, de colonne Tucker (le divisie) met één brigade Wegdraai en met de ande re Jacobsdal, de trein Watervalsdrift. Zoodra de infanterie Klipdrift bereikt had, zette French den marsch voort (15 Februari); de bereden troepen onder zijn bevel telden 10.000 man, 7 rijdende en 3 veldbatterijen. De marsch naar Kimberley kostte slechts 70 manschappen, doch meer dan 1500 paarden. Intusschen werd de hoofdmacht samengetrokken op den Z. ■oever van de Modderrivier. In den morgen van den 15en stelde de 6e divisie (Kelly-Kenny) zich op langs de rivier van Roode- wal tot Klipdrift en de 9e (Colville) eenigszins achterwaarts; 16 K.M. meer Z. waarts bevond zich de 7e divisie (bij Wegdraai •de 14e en bij Jacobsdal de 15e brigade). Met French in den rug, Methuen in front en Je hoofdmacht van Roberts langs de Modderrivier ontwikkeld werd de toestand van Cronjé hachelijk. Nadat hij tot den lOen Febr. de voorbe reidingen tot concentratie van het Engelsche leger ontkend of verkeerd beoordeeld had, geloofde hij ook de berichten niet van zijn vooruitgeschoven afdeelingen bij de Rietrivier en Jacobsdal; op alle mededeelingen antwoordde hij, dat het slechts doellooze -demonstraties van den vijand waren, overtuigd als hij was, dat de eenige aanval, die werkelijk te verwachten was, een frontaan- val moest zijn langs de spoorbaan. Eerst den 15en, na het welslagen van den marsch naar Kimber ley, dien hij niet had kunnen beletten omdat hij steeds de moge lijkheid daarvan ontkend had, werden hem de oogen geopend. Den avond van den 15en nog zond hij bevel aan al zijn com mando's tusschen Spijt- en Magersfontein om zich gereed te hou den om onmiddellijk te kunnen vertrekken in de richting, die hun later zou worden aangegeven. Wordt vervolgd.) v. d. B.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 394