HET VERKENNEN VAN ARTILLERIESTELLINGEN EN DE 0PM4RSCH DAARHEEN. Het voorschrift voor het gevecht der bereden artillerie geeft op blz. 17 e. v. enkele aanwijzingen betreffende het verken nen van en den opinarsch naar de stelling. Doel van dit opstel is de daaromtrent in het voorschrift voorkomende punten aan de technische eischen der uitvoering te toetsen, in de hoop,, dat de kameraden van het wapen ook hunne meeningen ten beste zullen geven. De vereischten, waaraan de stelling zooveel mogelijk moet voldoen, vermeld in de 34 t/m 40, zal ik buiten bespreking laten. Het komt mij noodig voor te vermelden, dat de be ginselen, waarop de technische uitvoering der aan den artillerie commandant gegeven opdracht berust, niet zoo verspreid in het voorschrift mogen voorkomen. Die beginselen zijn 1. Het vuur op bepaalde doelen te concentreeren 72). 2. Het aangewezen doel moet door oordeelkundige vuurver- deeling over de geheele breedte en diepte onder vuur ge nomen worden 80). 3. Niet meer dan noodig van doel veranderen (is niet vermeld). 4. Zoo min mogelijk van stelling verwisselen 99). 5. Het schieten over eigen troepen, zooveel mogelijk te vermij den, is niet altijd te ontgaan 30). 6. De artillerie moet haar vuur verrassend en met alle be schikbare krachten tegelijkertijd openen 79;. 7. In beslissende oogenblikken mag de artillerie het meest- werkzame infanterievuur niet ontzien 24). De in te nemen stelling wordt door den A. C. verkend, ter wijl hij hierbij door eenig personeel vergezeld wordt 41 en 42); welk personeel bedoeld wordt, blijkt evenwel niet. Wel vermeldt de batterijschool 129) dat de B. C., vergezeld door de oneven stukscommandanten en de beide trompetters, tijdig.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 395