390 bij de nieuwe schilden-artillerie, zooals wij die het N. I. leger van harte toewenschen, zit de bediening veilig en wel achter haar schild, doch de S. C. verkeert nog in denzelfden toestand als bij het vroegere materieel. Laat men de S. Cn op de tot nu toe voorgeschreven plaats in de batterijstelling, dan zullen, deze handhavers der vuurdiscipline veel eerder buiten gevecht, zijn gesteld dan de bedieningsmanschappen, die zij in de hand moeten houden. In verband daarmede bepaalt het Fransche reglement zooals men weet het eerste reglement, dat de wij ze van bediening en het gebruik van modern door schilden gedekt snelvuurmaterieel regelt dat de S. Cn zich in het algemeen opstellen achter een der tempeerders, op eene plaats, die voor de waarneming het gunstigst is en zooveel mogelijk aan de zijde van den B. C. 1). Op deze wijze is elke S. C. gedekt, daar hij met den tempeerder achter een caissonachter- wagen zijner sectie staat; zijn overzicht en zijne waarnemingen betreffende het stuk, waartoe deze caissonachterwagen behoort? zullen niets te wenschen overlaten, doch het andere stuk zijner sectie is vrij wel buiten haakjes gebracht. En toch verlangt het reglement: „Les chefs de section assurent en temps oppor- tun le chargement des pièces, ils répètent et transfo.rment les commandements du capitaine, et vérifient les éléments du tir de leurs pièces, ainsi que leur première direction. 2) Wil men blijven vasthouden aan eene gedekte opstelling van den S. C.en dit is in verband met zijne taak noodzakelijk dan moet men afzien van een sectieverband, zooals dat tot nu toe bij de bereden artillerie bestaat. Het is wel zonderling,, dat men het in Frankrijk nog behouden heeft, waar men overigens niet geaarzeld heeft bij de invoering van het geschut van 75 m.M. te breken met alles, wat geen noodzakelijk gevolg was van de eigenschappen van dat geschut. Een geheel opheffen van het tegenwoordig sectieverband is niet raadzaam, omdat een zelfstandig optreden van halve bat terijen 3) nooit uitgesloten is, terwijl het aan den anderen kant 1) Reglement de manoeuvre de l'artillerie de campagne, 1903. I. 249. Voortaan aan te halen als Fr. Regl. Schrijrer neemt aan, dat de opstelling der Fransche veldartil lerie in batterij zijn lezers bekend is. 2) Fr. Regl. I. 251. 3) Wij gaan uit van eene batterij van 4 stukken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 404