394 nog niet '/3 deel van het gewicht van den Franschen mous- queton met gevuld magazijn, waarin niet meer dan 3 patronen. O.i. moet de revolver het hoofdbestanddeel vormen van de be wapening van den kanonnier. Daar weigeringen nooit uitgesloten zijn, een spoedig leegschieten van den cylinder mogelijk is, ter wijl men in het handgemeen niet kan herladen, moet de revol ver worden aangevuld door een blank wapen. Voor dit blanke wapen komt natuurlijk alleen eene korte sabel in aanmerking, hetgeen, gezien het genoegen dat de Eur. korporaals onzer be reden artillerie op marsen van hunne lange sabels ondervinden, geen nadere toelichting behoeft. En daar bij de zware begroei ing in Indië een kapmes voor eiken kanonnier onmisbaar geacht moet worden, meenen wij, dat het tegenwoordige kapmes der infanterie voldoende is voor gevallen, waarin de revolver haren dienst weigert, hetgeen natuurlijk groote uitzondering zal blijven. Wel schijnt het kapmes als blank wapen eenigszins het ver trouwen der infanterie verloren te hebben; het is echter min stens even goed als de nu in gebruik zijnde artillerie-en genie sabel en als pioniergereedschap veel beter. Voor het personeel te paard gelden natuurlijk andere overwe gingen. Te dezen opzichte onderscheiden wij de officieren, het bereden kader en de trompetters van de stukrijders. Eerst genoemde militairen zullen zich meermalen van de batterij ver wijderen om op te treden als doel- of terrein verkenner of als hulpwaarnemer. Bij het verrichten van deze diensten kunnen zij op vijandelijke patrouilles, vooral van cavalerie, stuiten en behooren zij in overeenstemming met die mogelijkheid gewapend te zijn, nl. met sabel en revolver. Karabijnen of geweren, zoo als de verkenners in Engeland zullen krijgen, zijn beslist af te keuren; het geldt hier zelfverdediging en niet het aangaan van een vuurgevecht. Daar de officieren en het bereden kader, in gedeeld bij de stukken in de batterijstelling, te voet zijn en hunne paarden weggezonden hebben naar de le afd. G. T. moe ten zij de revolver aan het lichaam dragen. En omdat de over wegingen, welke boven hebben geleid tot een blank wapen bij den man, ook hier bestaan, moet de sabel eveneens aan het lichaam en niet aan den zadel worden gedragen. Velen zien echter op tegen den last, dien men te voet van eene lange sabel onder-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 408