395 vindt en achten dien last groot genoeg om afstand te doen van een deel van hun verdedigingsver mogen door haar aan den za del te hangen; zij vertrouwen dus geheel op hun revolver. Zoo wordt o. a. bij de Nederlandsche, de Nederl.-Indische en de- Fransche bereden artillerie de lange sabel aan den zadel bevestigd. Uit het voorgaande zal het een ieder duidelijk zijn, dat wij ons met deze opvatting niet kunnen vereenigenbovendien, de- bezwaren van eene lange sabel aan het lichaam worden veel minder, wanneer men haar in den haak hangt, in plaats van ze aan lange draagriemen over den grond te laten slepen. De stukrijders verkeeren in geheel anderen toestand. Wordt de batterij, in beweging zijnde, overvallen, dan hebben zij hunne handen vol met hun span en zullen ze zich veel verdienstelijker maken wanneer zij dit goed in de hand houden, dan wanneer ze mee gaan werken tot het afslaan van den aanval. De man moet echter een wapen tot on middellijke zelfverdediging hebben, al was het alleen in het belang van zijn moreel. Het is nu de vraag, welk wapen men hiertoe kiezen zal: een blank of een vuurwapen. Wij meenen in dit geval te kunnen volstaan met een revolver, daar de kans, dat een stukrijder van zijne wapens tot onmid dellijke afweer gebruik moet maken, veel kleiner is dan bij een kanonnier en de revolver gemakkelijker te hanteeren en lichter dan eene lange sabel is. In Frankrijk is men van hetzelfde gevoelen; te velde nemen de stukrijders alleen een revolver mede, terwijl de overige beredenen lange sabel en revolver hebben 1). De geleiders der bergartillerie verkeeren in vrijwel dezelfde omstandigheden ais de stukrijders der veldartillerie. Door eene bewapening als in het voorgaande bedoeld, wordt de veiligheid der artillerie in het minst niet verzekerd. Daar toe zal men moeten rekenen op tijdige hulp van de meest na bij zijnde infanterie of van de bepaald tot dezen dienst aange wezen dekking. In het gevecht is bijstand van de eigen infan terie toch onontbeerlijk om de artillerie in staat te stellen on gestoord hare opdracht uit te voeren; op marsch beschermen de veiligheidstroepen de rustig marcheerende hoofdmacht, terwijl 1) Fr Reg'l. II 14.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 409