24 tusschen de burger- en de militaire samenleving worden geschil derd, en waarom dit onderscheid moet blijven bestaan, waarom zijn plicht als soldaat zoo verschilt, zoo moet verschillen, met dien als burger en welk nut er voor hemzelf en voor den dienst uit voortvloeit, wanneer hij de militaire orde naar de hem ge leerde opvatting in practijk brengt. "Wij spreken hier over het nut van orde, en dit te recht. Yan het grootste belang is het, dat de recruut in de eerste dagen van zijn diensttijd hiervan goed op de hoogte komt, en vooral het nut van orde voor zich zeiven moet hem helder voor oogen wor den gesteld. Voor alles wat het eigen Ik betreft isdemensch, van welken stand of welke positie- ook, in de eerste plaats ge voelig, en daarom moet hiermede bij de soidatenopvoeding steeds rekening worden gehouden. Daarbij toch hebben we niet met kinderen te doen, die doorgaans enkel op (blind) gezag van ouders of meesters het goede of juiste verrichten, maar met menschen, die de jaren des onderscheids reeds achter den rug hebben, en die (in eigen oog wel te verstaan), door ervaring voldoende wijs geworden, maar niet zoo voetstoots aannemen wat door de meer deren wordt gezegd, of geneigd zijn toe te passen wat door de zen als goed en deugdelijk wordt voorgehouden. Het te hulp roe pen van hun eigenbelang en een oordeelkundig gebruik maken daarvan is dan ook voor de vorming van reeds de kinderschoe nen ontwassen menschen als onmisbaar te beschouwen. Daarom moet het hierbedoelde onderricht beginnen met eene verklaring van het nut der orde voor den man zelf, dit natuurlijk in samengang met de practische toepassing der daarbij aanbe volen en voorgehouden regels. Reinheid en zindelijkheid op eigen lichaam is derhalve het eerste dat besproken en toegepast moet worden. Hiervoor bezitten we reeds een vrij goeden leidraad in het voorschriftHygiƫnische en anbere wenken voor den sol daat. Jammer is het, dat men meent te kunnen volstaan met dit boekje zoo nu en dan voor te lezen aan de oudere, reeds ge oefende soldaten en den inhoud der twintig eerste bladzijden niet gebruikt als grondslag, waarop het eerste recrutenonderricht in orde moet steunen. Behalve dat men met behulp van dit voorschrift, door toelichting der daarin vervatte regels en het uit eenzetten van de bedoeling daarvan, den man het nut van licha-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 40