398 „Depuis comme avant les nouvelles inventions d'artillerie un -„bombardement fait en réalité plus de bruit que de mal!" Omtrent het gevecht bij Chemulpo werden de volgende bij zonderheden bekend. 's Middags om zes uur van den 8en Februari verschenen bij Round Island, op ongeveer acht mijlen van de haven gelegen, de .Japansche kruisers Tschiyoda, Takatschiho, Akaschi, Niitaka, Naniwa, Suma en Asama, een viertal torpedobooten en de trans portschepen Tairoe Maroe, Otaroe Maroe en Heyo Maroe. Nog denzelfden avond werden tusschen 2000 en 3000 man geland. De helft daarvan ging nog denzelfden nacht door naar Seoel. 9 Februari om 9 uur 's morgens ontvingen de autoriteiten in de stad en de commandanten van de vreemde oorlogsschepen in de haven—Talbot, Yicksburg, Pascal en Elba—bericht van den schout bij nacht Oerioe, dat hij, daar de vijandelijkheden tus schen Japan en Rusland waren begonnen, den commandant van de Russische schepen had gelast vóór 's middags 12 uur de haven te verlaten, tenzij zij de Russische vlag streken, in welk geval de schepen prijs verklaard zouden worden en de bemanning vrijen aftocht naar Port Arthur met het Russische stoomschip ■Soengari werd toegezegd. De commandanten der Warjag en der Xorejec maakten zich als antwoord daarop voor het gevecht gereed, verlieten om kwart voor twaalf de haven en werden daarbuiten gekomen door het Japrnsche eskader aangevallen •en spoedig genoodzaakt de haven weder binnen te loopen. Daar lieten de commandanten hunne schepen zinken, terwijl ook het stoomschip Soengari in brand werd gestoken. De gewonden en het overgebleven gedeelte van de bemanningen werden opge nomen op de Fransche, Engelsche en Italiaansche oorlogsschepen. De commandanten van die schepen weigerden uitlevering en protesteerden bovendien tegen de handeling van den Japanschen schout bij nacht. Dit gevecht zoowel als de eerste aanval op Port Arthur gin gen aan de oorlogsverklaring vooraf. Het kan misschien nuttig zijn er hier aan te herinneren, dat ook de Chineesch-Japansche oorlog op dezelfde wijze begon. In den morgen van den 23en Juli rukten de bij Seoel gelegerde troepen uit onder voorgeven de Chineesche troepen te Asan te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 412