399 zullen aanvallen. In stede daarvan overvielen zij het koninklijk paleis en maakten zich meester van den persoon van den koning. Den 23en Juli verlieten ook de Akitsuschima, Yoshino en Na- niwa de haven van Sasebo, omdat berichten waren ingekomen, dat Chineesche troepen naar Korea zouden worden overgevoerd. Den 25en ontmoette dit eskader de Chineesche kruisers Tsi- yuen en Kwang-y, die van den omtrek van Asan kwamen en waarschijnlijk wisten wat te Seoel was gebeurd. De .Japanners wisten dit wel niet, doch zij waren uitgezonden om den over voer van troepen te verhinderen. Er ontspon zich een gevecht. Beide partijen beschuldigden elkaar het eerst de vijandelijkheden te zijn begonnen. Ook hier kon elk van de Japansche schepen alleen het wel tegen de beide Chineesche kruisers opnemen. Denzelfden dag boorde de Naniwa het transportschip Kowsking onder Engelsche vlag, met 1200 man Chineesche troepen aan boord, in den grond. Den len Augustus volgde eerst de oorlogsverklaring. Ook toen werden de Japanners over hunne handelwijze van vele zijden aangevallen, zonder practisch resultaat zooals blijkt; tien jaar later doen zij juist hetzelfde. En er is ook geen reden om van protesten resultaat te verwachten, waar geen hoogere rechter den Staat een straf voor het vermeend misdrijf kan opleggen. Politieke vraagstukken zijn in het algemeen meer machts- dan rechtsvragen en hier geldt het zeker bij uitstek een machtsvraag. Waar zooals hier wederzijdsche eischen scherp geformuleerd zijn, geen der beide partijen tot toegeven geneigd is, daar bleef geen andere weg open dan de beslissing der wapenen. En zou men dan het groote voordeel moeten prijs geven den vijand de eerste slagen toe te brengen, waarmee het belang van den Staat gebaat wordt, de oorlog wellicht te spoediger tot een voordeelig einde wordt gebracht? Zoo ergens dan was men zeker hier tot het openen der vijandelijkheden gerechtigd, nu de onderhandelingen officieel waren afgebroken. Meerdere waakzaamheid van de zijde der Kussen had het „verraderlijke" van de handeling zeker tot nul herleid. Waarom waren alleen oP verwijderde stations eenige minderwaardige schepen gesta- tionneerd: de Razbojnik te Masampo, de Warjag en Korejec te Chemulpo, de Mandzur te Shanghai?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 413