400 Waarom was in de baai van Korea en in de Gele Zee geen behoorlijke verkenningsdienst door snelvarende schepen georga niseerd? Yan verrassing was dan geen sprake geweest. Ook zou dan wellicht aan de Russen gebleken zijn, dat ook de Ja panners ter volvoering van de verschillende operatiën, die zij al dadelijk begonnen, genoodzaakt waren hunne vloot te verdeelen en dat men zich niet steeds de mindere behoeft te achten al is vol gens wiskunstige berekeningen de vijandelijke vloot in totaal ge nomen de meerdere. Het komt er voor den vlootvoogd evenals voor den legeraanvoerder slechts op aan plaatselijk de meerdere te zijn. Meer dan aan het „verraad" van de Japanners is dan ook de schade aan de Russische vloot toegebracht te wijten aan den Russischen admiraal Starck, terecht door een wellicht meer voortvarend man, den admiraal Makaroff, vervangen. Niettegenstaande de Russische vloot in de vorengenoemde gevechten schade beliep, was deze niet van dien aard dat deze vloot voortaan als een „quantité négligeable" mag worden be schouwd; in tegendeel blijft zij eene belangrijke bedreiging voor de Japansche transportvloten. De Japanners schijnen dit ge vaar minder groot te achten of overtuigd te zijn van hunne meerderheid ter zee en gingen sedert de eerste landing te Che mulpo op 8 Februari onafgebroken voort met bet mobiliseeren en verschepen van troepen naar Korea. Op 9 Maart zou het overbrengen van 3 divisiën (ongeveer 60000 man) beëindigd zijn. Voor zoover bekend is, werd het eerst de 12e divisie geland, vervolgens de Garde en le divisie, de beide laatste vereenigd het le legerkorps vormende. Het korpsverband bestaat in vredestijd niet. Ook tijdens den Chineesch-Japanschen oorlog werd dit na de mobilisatie gevormd. Den lOen Maart werd begonnen met de inscheping van het 2e leger. Onder den druk der bezetting door de Japanners zag de Ko- reaansche regeering zich waarschijnlijk genoodzaakt haar neu trale houding te laten varen en 23 Februari een overwegenden invloed aan Japan in Korea toe te kennen, gelijkstaande met een protectoraat, terwijl de vroeger door Rusland verkregen voor rechten werden te niet gedaan. Tevens organiseert Japan het Koreaansche leger om dit ten eigen bate aan te wenden. Wat deze bate voor Japan beteekent moge uit het volgende blijken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 414