25 melijke reinheid kan leeren, is dit onderricht in de eerste dagen van zijn militair-zijn daarom van zooveel waarde, omdat hij alsdan het best leert beseffen hoe alles wat met die regels in strijd is zich ten slotte wreekt op eigen gezondheid en leven. Immers, onze recruut zal, door de vroegere aanraking met een dikwijls allesbehalve zindelijke en ordelijke omgeving, als burger wellicht verwarde en niet zeer nauwgezette denkbeelden hier omtrent koesteren, maar bij het begin van zijn militaire leven, als alles nog nieuw voor hem is, bestaat de meeste kans dat de wil om zijn plicht te doen bij hem aanwezig is, en het eerste wat hem wordt voorgehouden zal op hem den meesten indruk maken en later het beste worden betracht. Het moge eenigszins bevreemden, dat wij zoo bepaaldelijk bij dit onderwerp stilstaan en het wasschen en zindelijk onder houden van het lichaam als eerste onderwijs voor den recruut aanbevelen, we vertrouwen, dat ieder het met ons eens zal zijn dat zindelijkheid de eerste voorwaarde voor de gezondheid is en dit weer een belangrijke factor zal wezen, niet slechts voor den man, maar ook voor het leger, van niet licht te overschat ten waarde. Niet alleen omdat we dit onderricht als grondslag voor het leeren van orde noodig achten verwijlen wij hierbij langer dan misschien menigeen wenscht, maar ook, omdat men nog te weinig inziet, althans te weinig bedenkt, hoe de kracht van het leger physiek en moreel verhoogd wordt, indien het onderhoud en bevorderen der lichamelijke gezondheid, al dade lijk bij de intrede in de kazerne, methodisch in behandeling komt. Op dien grond achten wij het in het bijzonder voor het Indi sche leger wenschelijk, ja, eigenlijk hoogst noodzakelijk, bij dit eerste onderricht in orde ter sprake te brengen de hygiënische regels, waarnaar levende, het best de gezondheid in de tropen kan worden bewaard. Want is het, de vrijgevige opvatting omtrent het sexueele leven en het gemis aan voor den Europeeschen soldaat geschikte afleiding in aanmerking genomen, wel te ver wonderen, dat deze te midden van de hem vreemde toestanden zoo dikwijls het goede spoor bijster raakt, en om zoo te zeggen vóór hij het weet, lichamelijk en zedelijk geknakt wordt? Zeker niet! Veeleer moet het verbazen dat men, weeklagende over de treurige gevolgen van prostitutie en drankgebruik, gevolgen, die

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 41