408 Bamboe ornament der Kajan-Dajaks met 21 afbeeldingen naar voorwerpen uit de col lectie van Dr. A. W. Nieuwenhuis in het R. E. JIuseum te Leiden, door J. A. Loebèr Jr. Het Indische vlechtwerk voor export met 36 afbeeldingen, door J. A. Loeber Jr. Uitgegeven door de vereeniging „Oost en West", den Haag 1903. Het is ons een aangename taak met een enkel woord de aandacht onzer lezers te vestigen op beide bovenbedoelde keurig afgewerkte boek jes, die door den beer J. A. Loebèr Jr. gesebreven en geïllustreerd werden en die de maatschappij Boeatan voor de vereeniging „Oost en West beeft doen uitgeven om de kunstnijverheid van den inlander in het vaderland meer bekend te maken en aan Indië den weg te wijzen om voor de voorwerpen van kunstsmaak en huisvlijt ook buiten eigen land een markt te vinden. Waar over bet algemeen de leden van ons officierskorps zoo weinig belangstelling toonen vermoedelijk een gevolg van de lage traktemen ten in zaken van algemeen nut en belang, zoo gelooven wij niet on dienstig te doen door in ons orgaan te wijzen op bet aanbevelenswaar dig streven der maatschappij „Boeatan" en der Vereeniging „Oost en West". Als wij allen door contribueerend lid te worden hetgeen slechts een geringe jaarlijksche geldelijke opoffering eischt Oost en West steu nen, kan er veel gedaan worden tot ontwikkeling van den inlander en tot verbooging van zijn nijverheid en volkswelvaart.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 422