26 het leger in physiek en moreel opzicht nog erger dan decimeeren, niettemin nalaat den man gedurende zijn eerste verblijf in het kampement eenigszins op de hoogte te brengen van het nut van zelfbeheersching en matigheid, opdat hij leere hoe aan de gevaren die hem omringen het best te kunnen ontsnappen of weerstand te bieden. Dit onderricht, het zou meer uitwerken dan het pra ten over zedelijke verheffing van den koloniaal in moederlandsche vereenigingen, en, van een ethisch standpunt beschouwd, waar diger zijn dan het officieel bekendstellen van prophylactische middelen. En nog een andere reden bestaat er voor ons om het zindelijk onderhouden van het lichaam hier als uitgangspunt voor het leeren van orde te kiezen. Wat toch is het geval? Men meent in het leger de reinheid en zindelijkheid uitsluitend te mogen beoordeelen naar uiterlijke kenteekenen, en vandaar dat blin kende knoopen en een behoorlijk afgeborstelde jas iemand al vrij spoedig tot de incarnatie van orde kunnen stempelen. Zonder iets te willen afdingen op de waarde ook van uiterlijke netheid, moeten we hier toch opmerken hoe onbillijk, om niet te zeggen onrechtvaardig, het is indien men naar deze metho de te werk gaat, en hoeveel vuil er inderdaad verborgen kan blijven onder zoo'n vernisje van reinheid. Niettegenstaande er in eene compagnie door de verschillende meerderen per week meer inspecties worden gehouden dan in eenige inrichting van overeenkomstigen aard, bv. een weeshuis, in een geheel jaar, blijft toch de zindelijkheid in de kazerne beneden die, welke in laatstbedoelde instelling heerscht. Een maar eenigszins aan netheid en orde gewend burger, die onverwacht een soldaten- chambrée binnentrad, zou, dit kan niet anders, versteld staan over het wanordelijke en het onreine, om niet te spreken van het goore en vieze dat hij er aantreft. En dit, niettegenstaande het eeuwig terugkeerende inspecteeren over kleeding, wapens, chambrée, ja over wat niet alDe vraag wenschen we te stellen hoe komt dit? Naar ons oordeel hierdoor, dat wij, het nut van orde voor het leger erkennende, verzuimen den recruut de toe passing daarvan oordeelkundig te leeren. Slechts het poetsen onderwijst men hem en deze overigens zeer nuttige bezigheid is, omdat zij als eerste en eenige onderwijs in orde gegeven

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 42