418 Nederlanbsch-Indië. Yoor zoover het schoeisel uit Nederland wordt ontvangen worden daaraan dezelfde eischen gesteld als aan het schoeisel voor het Nederlandsche leger. Ongeveer 50 °/0 van het benoodigde aantal paren schoeisel wordt in Indië vervaardigd. Yan dit laatste zijn de bnitenzolen en achterlappen uit zooile der van buitenlandschen (d.i. niet Indischen) oorsprong gesneden. De tusschen- en binnenzolen zoomede de hakstukken zijn gesne den uit met pila (acacia leucophlaea) gelooid zooileder. Het overleder is afkomstig van Indische koehuiden. Het in Indië vervaardigde schoeisel wordt aangemaakt in 6 verschillende lengteafmetingen, van 26 tot 31 c.M.eikeiengte- afmeting is onderverdeeld in 4 breedteafmetingen, in totaal dus 24 verschillende tailles. Yoor diegenenen, welke met schoenen van de bestaande af metingen niet geschoeid kunnen worden, worden schoenen op maat vervaardigd. Het gewicht van het schoeisel bedraagt 1.08 K.G., dat van de daarbij gedragen slobkousen 0.450 K.G. (figuur 27). Het groote gewicht van dit laatste uitrustingstuk wordt ver oorzaakt door de zware lederen souspieds en belegstukken. Italië. De Italiaansche infanterist beschikt over twee paar lage lede ren schoenen, wegende 1.35 K.G. per paar, zoomede over een paar lichtere schoenen, eveneens van leder vervaardigd, wegende 0.95 K.G. (figuren 29 a. b.). Fig. 29 a. stelt voor den lichteren schoen zooals die door de gewone infanterie wordt gedragen, fig. 29 b. den lichteren schoen der Alpentroepen. Bij het schoeisel worden linnen slobkousen gedragen, waarvan het gewicht met inbegrip der souspieds 0.290 K.G. bedraagt (figuur 30). Spanje. De Spaansche infanterist is in 't bezit van twee soorten schoei sel, nl. een paar schoenen met veters gesloten, geheel van leder vervaardigd, wegende 0.820 K.G. (figuur 31), en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 432