419 een paar espadrilles (figuur 32), een soort van muilen van zeil doek met gevlochten touwzolen; ze worden met een lint over den voet en om het been bevestigdhet gewicht bedraagt 0.435 K.G-. Die espadrilles, welke met slobkousen van zwart laken wor den gedragen, zijn het gewone schoeisel van den soldaat. De lederen schoenen worden in gewone omstandigheden op den ransel meegevoerd en alleen gedragen als ze noodig zijn. Het gewicht der slobkousen bedraagt 340 gram (figuur 33). In de koloniën draagt de infanterist lederen schoenen als in figuur 34 aangegeven. Uit het voorafgaande blijkt dat de infanterist in verreweg de meeste legers beschikt over twee soorten schoeisel: schoeisel dat op marsch wordt gedragen, en schoeisel om te dragen bij lich tere diensten, na aankomst op étappeplaatsen enz. Het schoeisel dat op marsch wordt gedragen is overal vervaar digd van stevig leder en van sterke constructie. Wordt Spanje, dat op dit gebied eene eenigszins eigenaardige plaats inneemt, uitgezonderd, dan wisselt het gewicht van dit schoeisel tusschen 1.95 K.G.de laars der Russische infanterie, en 1.07 K.G-.de half hooge schoen der Amerikanen. Dit schoeisel kan worden teruggebracht tot vier sterk spre kende typen I. de laarsdie tot boven de kuit reikt, in gebruik bij de Russi sche, Duitsche, üeensche en Zweedsche infanterie, met opvolgende gewichten van 1.95 K.G., 1.90 K.G-., 1.86 K.G. en 1.60 K.G. per paar; II. de hooge rijgschoenin gebruik bij de infanterie van Noor wegen, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk, wegende opvolgend 1.83 K.G.1.60 K.G.1.54 K.G. en 1.40 K.G. III. de half hooge rijgschoenin gebruik bij de infanterie in België, Engeland, Nederland, Nederlandsch-Indië, de Yereenigde Staten van Noord-Amerika, met opvolgende gewichten van 1.40 K.G., 1.20 K.G., 1.20 K.G., 1.08 K.G. en 1.07 K.G.; hierop volgt Spanje, eveneens met half hooge rijgschoenen, doch van zoo licht materiaal ze wegen slechts 0.82 K.G. dat ze eerder behooren gerangschikt te worden onder de lichte re schoenen. Ditzelfde geldt in nog hoogere mate voor de es padrilles (gewicht 0.435 K.G.);

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 433