420 IY. de lage rijgschoenalleen in gebruik bij het Italiaansche leger; ofschoon uit slechts lage schoenen bestaande, weegt dit schoeisel toch nog 1.35 K.G. per paar. In Engeland, Rusland, Nederland en Nederlandsch-Indië be schikt de soldaat slechts over één soort schoeisel. In de overige landen beschikt de infanterist over een lichter schoeisel naast het zwaardere, om hem in staat te stellen na vermoeiende marschen de pijnlijke voeten rust te gunnen. Door invoering van dit lichtere schoeisel, dat als regel op marsch op den ransel wordt gedragen, is tevens het doel nagestreefd om het gewicht der bepakking van den soldaat tot een minimum terug te brengen. Om dit doel te kunnen bereiken moest gebruik worden gemaakt van licht materiaal; zeildoeksche schoenen hebben echter het nadeel dat ze den voet hoogst onvoldoende beschermen. Om aan dit euvel te gemoet te komen, werden in sommige legers op den zeildoekschen schoen, op de meest aan scheuren, stooten en het indringen van scherpe voorwerpen blootgestelde plaatsen, lederen belegstukken aange bracht. Alleen bij het Zwitsersche leger vindt men thans nog den zeildoekschen schoen, zonder eenig belegsel, in gebruik, zoo mede in Spanje de nog minder beschutting biedende espadiilles. De zeildoeksche schoenen van de infanterie der Yereenigde Staten en in België zijn voorzien van lederen belegstukken op de tee- nen en op de wreef. In Frankrijk, Italië, Denemarken, Noor wegen, Zweden en België is dit schoeisel vervaardigd van licht en vooral zeer smijdig leder. Het model is in alle bovengenoemde landen de lage schoen, zonder of met lage hak. In Duitschland en Oostenrijk is de half hooge rijgschoen aange nomen. Die der Oostenrijksche infanterie is vervaardigd van bruin zeildoek; het voorstuk is geheel, de achterstukken zijn over de geheele breedte tot den enkel met smijdig leder overtrokken. Die der Duitsche infanterie is geheel vervaardigd van licht en gixiïjclileder. Yóór 1893 was ook dit schoeisel van zeildoek, opmerking verdient het dat de Duitsche rijgschoen slechts onbe duidend meer weegt dan de Oostenrijksche, 1.05 K.G. tegen 0.975 K.G.en daarbij den voet veel beter beschermt, terwijl ook smijdig leder minstens even aangenaam aanvoelt als zeildoek.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 434