421 De Engelsche en Belgische infanterie dragen lederen been stukken bij de eerste worden ze op zijde, bij de laatste aan den voorkant dichtgeregen. In den iaatsten oorlog met Trans vaal werden door de Engelschen de beenstukken vervangen door sergen puttees, die in de koloniën reeds lang in gebruik waren. De Oostenrijkers dragen slobkousen van blauw laken, van de zelfde kleur als de pantalon, de Italianen slobkousen van blank linnen, de Spanjaarden slobkousen van zwart laken, de Ameri kanen van grof, grijs zeildoek. In Frankrijk zijn in gebruik korte linnen slobkousen, doch daar naast zijn sedert 1898 korte lederen beenkappen in beproeving. De toevoeging van slobkousen aan lage schoenen, zoomede aan hooge en half hooge rijgschoenen, heeft wel het voordeel dat de pijpen van de pantalon wat minder slijten, dat stof en, vooral bij den lagen schoen, kleine steentjes niet zoo gemak kelijk in den schoen dringen, doch daartegenover staan ver schillende nadeelen. Sluit de slobkous te nauw, dan wordt de bloedsomloop gehinderd, een te wijde zakt af 1) en is minstens even hinderlijk als de los hangende pijp van de pantalon. De minder buigzame beenkap hindert bij het marcheeren, het dragen wordt zelfs pijnlijk bij lange marschen. Tegen regeh en het indrin gen van vocht beschut de beenkap öf onvoldoende, öf in 't geheel niet en nog veel minder de slobkous, die dan ook nat wordt en door hare niet onaanzienlijke gewichtsvermeerdering 2) het ge wicht der belasting van den soldaat verhoogt. Stelt men de 'geringe voordeelen tegenover de niet te looche nen nadeelen, dan rijst de vraag of het dragen van slobkou sen en beenkappen wel aanbeveling verdient en of niet met een wat hoogere rijglaars, die van boven voldoende wijd is om daarin de pijp van de pantalon te steken, het doel evenzeer, zoo niet beter bereikt wordt. Als zoo'n rijglaars voldoende gesloten is door een vrij breede, lederen tong, zoodat het indringen van 1) Hierin is gemakkelijk te voorzien door een klein lederen lipje met knoopsgat aaa de slobkous en een knoop aan de broek aan te brengen. Redactie. 2) Onze slobkous 2e taille weegt droog gemiddeld 450 gram en nat (zoo dat het water er niet meer uitdruipt) 700 gram.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 435