27 wordt, oorzaak, dat de latere soldaat het cachet der ware zindelijkheid zoekt in het laten schitteren der buitenkant, wat hem doorgaans te gemakkelijker valt, omdat hij ook in zijn vroegere burgeromgeving slechts weinig aandacht aan het voor t oog onzichtbare leerde schenken. Dit nu is ons voornaamste argument, waarom met het zin delijk onderhouden van het lichaam onmiddellijk bij aankomst in de kazerne moet worden begonnen. In verband hiermede achten we het dan ook noodzakelijk dat het baden in de eerste maanden als verplichtend wordt beschouwd en het dagelijksche diensttableau, als een der voorbereidende oefeningen voor den rercuut, het zwemmen vermeldt. De beoefening hiervan is voor den soldaat in Indië minstens even noodig als de gymnastiek, en meer geschikt om opgewektheid en levenslust te behouden dan de geestdoodende dwangoefeningen der juist naar den vorm afgepaste reglementen. Eerst later, 'wanneer de man gaandeweg met het militaire leven vertrouwd is geraakt, mag van hem worden gevergd wat de voorschriften onverbiddelijk moeten ei' schen. Nu is hij daarvoor nog niet vatbaar en mogen deze oefenin' gen derhalve nog niet in haar vollen ernst worden onderwezen. 1) Heeft de man het zindelijk onderhouden van eigen lichaam in toepassing leeren brengen en is hem op bevattelijke wijze het nut hiervan voor zich zeiven duidelijk gemaakt hetwelk, het zij hier ter loops gezegd, vrij gemakkelijk zal vallen om dat hij spoedig het aangename gevolg er van ondervindt dan kan het bijna niet anders of hij zal trachten zijn kleeding, uitrusting en nachtleger eveneens zoo zindelijk mogelijk te hou den. Men heeft dan bij hem de zucht gewekt tot reinheid en deze zucht is het, die hem een afkeer inboezemt voor alles wat daarmede in strijd is, en die hem de zindelijkheid doet betrachten ook dan, wanneer men hem niet controleert. Dat dit het doel moet zijn waarnaar bij het leeren van orde 1) Ziel en lichaam zijn een; terwijl we het hier over de zedelijke opvoeding hebben, komt als vanzelve de lichamelijke om den hoek gluren. Om niet te uitgebreid te worden kunnen we deze laatste opvoeding slechts even aanroeren, zonder daarbij in verdere beschouwingen te treden. Dit gelieve men te bedenken, wanneer wij hier het nut van zwemmen en de plaats die deze oefeniDg bij de recrutenopleiding behoort in te nemen, niet nader bespreken. Het zwemmen hadden we hier alleen aan te geven als middel om orde te leeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 43