433 tot staan te brengen, geholpen door de omstandigheid, dat de tegenstander niet vervolgde, en in vreeze voor de guillotine dreven zij die ongeregelde scharen weder in zwermen tegen de liniën van Pruisen en Oostenrijkers op. Men streed om zoo te zeggen op de natuurlijke wijze: de moe digsten vooraan, toch min of meer door bijeenblijven steun in elkander zoekende, en het terrein tot dekking gebruikende om den starren tegenstander afbreuk te doen. De beslissing kon door die zwermen tirailleurs tegen de ijzeren liniën van den tegenstander niet verkregen worden. Daartoe waren noodig ■dichte klompen bewapenden, die elkaar moed inschreeuwden met hun oorlogskreet, zich krachtig voelend door hun massa en lawine-achtig zich stortende op die punten in 's vijands gevechts linie, hun als de zwakste aangewezen, en door hun onweerstaan baar opdringen in den regel dat deel der linie tot wijken nopende. De grootste fout van de zuivere linie-opstelling, zooals die ■door Frederik de Groote werd aangewend, nl. dat een oordeel kundige aanvulling en versterking van de voorste strijders moeilijk kon plaats hebben en geen algemeene reserve in de hand des aanvoerders bleef, deed zich weinig gevoelen zoolang beide partijen er onder leden, doch wreekte zich dadelijk toen •een andere vechtwijze waarbij gebruik van het terrein, zoowel voor dekking als voor vuuruitwerking, meer op den voorgrond trad, groote verliezen en verwarring bracht in die groote doelen van zich moeilijk over ruig terrein bewegende rijen beroeps soldaten. Hulpeloos moesten deze zich laten neerschieten, geen uitwerking bemerkende van hun vuur op die kleine doelen, ■die zoo moeilijk in het terrein te treffen waren. De zuivere linie moest het afleggeneen strijdwijze, die, om haar te kunnen toepassen, een zorgvuldig uitkiezen van het terrein vereischte, kon op den duur niet blijven bestaan; haar ontbrak, naast hare goede eigenschappen, het aanpassingsver mogen aan de nieuwe toestanden, aan de steeds hooger stijgende •ontwikkeling van volken en landen. Aan de andere zijde voelde men meer en meer het nut van •die tirailleurzwermen, geboren uit bloedige noodzaak. Zij werden ten slotte, samengaande met de colonnes, op bewuste wijze toegepast. Zoo hadden dan, voor de eerste maal sinds

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 447