435 gevecht den stempel droeg van Romeinschen oorsprong. De eigen aardige, nieuwe, logisch uit de vuuruitwerking voortspruitende tirailleurzwermen en tirailleuraanvallen waren weer verdwenen. Er dient op gewezen te worden, dat in dit geheele tijdperk van reusachtige militaire ondernemingen, die zelfs de glansrijkste pe rioden der Grieken en Romeinen in de schaduw stellen, geen enke le stap voorwaarts gedaan werd op het gebied der wapentechniek. Van een stap voorwaarts in de richting van het afgeven van sneller vuur is eerst sprake toen de in 1818 gedane uitvinding van slaghoedjes naar behooren krijgsbruikbaar werd gemaakt. En dan nog is deze vermeerdering van vuursnelheid meer het ge volg van het feit, dat er minder weigeringen voorkwamen dan wel van een vereenvoudiging in de wijze van laden. De percussiegeweren werden algemeen in Europa ingevoerd. De verbeteringen, welke daarna aan het geweer werden aange bracht, sloegen meer de richting van het juistheidsschot in. Stel selmatig werden de middelen om tot gunstiger ballistische eigen schappen te geragen uitgewerkt, beproefd en toegepast. Trekken en lange projectielen werden allengs tot een stelsel bijeengevoegd, zoodat de pleister, voor ronde projectielen noodig, kon vervallen, en daarmede een oorzaak van grootere langzaamheid bij het laden der juistheidskarabijnen. Langdurige proeven met stuik- (compressie-) en uitzet- (ex pansie-, Minié-) projectielen, met daarbij passende trekken, en met een gewijzigde inrichting van het geweer (kamergeweren van Delvigne, kerngeweren van Thouvenin) waren noodig, vóór men er toe kwam het nieuwe stelsel zoo'n groot overwicht over de bestaande modellen toe te kennen, dat een verwapening in alle legers noodig werd geacht. In den aanvang bleef de geringere vuursnelheid dezer verbe terde vuurwapens, vergeleken bij de gladloopers, nog een belet sel tegen de verwapening der geheele infanterie en vergenoeg de men zich de bijzondere korpsen er mede uit te rusten. Doch toen zich bij die verbeteringen voegden: kleiner kaliber, min der gewicht, verbeterde munitie (kogel en lading bij elkaar in een omhulsel), snellere lading, grooter dracht, bruikbare vizie ren, enz., ging men er toe over de geheele infanterie van het juistheidswapen te voorzien.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 449