28 gestreefd dient te worden, zal zeker niemand ontkennen. Indien men er in kon slagen in de eerste maand van den recrutentijd het zóóver te brengen, men zou, al was letterlijk niets anders geleerd, volmaakt tevreden kunnen zijn. Men make zich daar omtrent echter geen illusiën. Controle, in clen zin van toezicht zal steeds noodig zijn. Indien men echter begint den burger, zoodra hij wordt ingelijfd, te onderrichten in den geest zooals wij aangaven, dan zal dit zeker voldoenden indruk op hem maken en hij minstens tot het besef komen hoe noodig, nuttig en aangenaam het voor zijn eigen persoon is de zindelijkheid, zooals hem geleerd werd, ook later te blijven betrachten. Het zal wellicht bevreemden dat we hier bij het leeren van orde zoo weinig beteekenis hechten aan het poetsen en schoon maken van wapens. Indien dit werkelijk het geval mocht zijn, zij opgemerkt, dat we op het nut om ook dit te leeren niets willen afdingen en hierop dan ook straks nog even terug zullen komen. Het behoort echter tot het aan den recruut te geven materieele onderwijs en komt dus te gelijk in behandeling met het bijbrengen van kennis omtrent die voorwerpen, welke men voorstelt te poetsen of schoon te makenzoo moet het reinigen van het geweer te gelijk met de kennis der deelen hiervan worden onderwezen, enz. Overigens achten we het volstrekt niet noodza kelijk dit deel van het onderricht meer dan bepaald noodig is op den voorgrond te stellen. De zucht, om in het militaire alles wat daarvoor maar eenigszins vatbaar is te laten blinken, is diep genoeg ingeworteld om eene afzonderlijke aanbeveling van onzen kant overbodig te maken, en ook de omstandigheid, dat juist deze zucht oorzaak is geworden van de oppervlakkige begrippen om trent de ware zindelijkheid in het leger, is voor ons eene reden te meer om dit onderwijs geenszins als voor den recruut bijzon der opbouwend voor te stellen. Hier, waar we het meer bepaal delijk over het onderhoud der wapens hebben, zal hij in elk ge val moeten weten dat het in volmaakt bruikbaren staat houden daarvan vrij wat zwaarder weegt dan het netjes en glimmend oppoetsen der in het oog vallende deelen. Wat voor het leeren van orde meer gewicht in de schaal legt, is het naar vaste regels rangschikken der aan den recruut verstrekte voorwerpen. Hem hiervan het nut te verklaren, in de eerste plaats

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 44