486 Tusschen '42 en '63 kregen de inlanterieën der meeste staten deze nieuwe modellen, waarbij alleen Frankrijk, dat trouwens het eerst tot transformatie was overgegaan ('42), bleef bij het toenmaals gebruikelijk kaliber van 18 m M. De overige namen kalibers aan van ruim 13 tot ruim 15 m.M., terwijl Zwitserland, dat in '63 verwapende, in kaliber terugging tot lO.o m. Deze juistheidswapenen wogen van 3.7 K.G. (Engeanc) o 4.65 K.G. ("Zwitserland), gemiddeld 4.3 K.G. De papieren patronen bevatten projectielen van het uitzet-, het stui - o van een gemengd systeem, wegende 19 G. (Zwitserland) tot 36 G. (Frankrijk), met ladingen van 4 G. (Zwitserland) tot G (Rusland). De munitieuitrusting bedroeg 60 patronen L verkreeg met zijn .0.5 m.M. op 300, 450 en 600 M. een S.S. go 1) van 22, 36 o9c.M. Hessen, met zijn 13.9 m.M. ld. 30, 50 75 en Frankrijk met zijn 18 m.M. id. o0, 8o 120 Bij snel laden, zonder aangeven der bewegingen, konden ge middeld 3 schoten per minuut afgegeven worden. Op een paar punten in deze periode dient de aandacht geves tigd te worden. In de eerste plaats op het feit, dat de drachten zoo ver reikten dat vizieren vervaardigd konden worden voor afstanden tot 1300 M toe, doch meest tot 800 a 1000 M. met geheel bestrijkende banen van 250 tot bij de 350 M.: een reusachtige verbetering in vergelijking met het voorafgaande tijdpeik. Danop de reeds terloops genoemde kalibervermindering, een uitvinding uit Amerika, waarmede men reeds in het begin er veertiger jaren in Europa kennis maakte (in '44 bij de schietwed strijden te Bazel). Doch de practici hadden tegen deze nieuwig heid machtig veel bezwaren, waaronder de vrees voor te lichte ver wondingen en de moeilijkheid van het onderhoud di ;r, in hun oogen, minder stevige wapens. Evenwel bleken de voordeelen van kaliber- vermindering zoo overwegend, dat men ei allerwege toe ovei ging, al strekte men het niet zoo ver uit als de Zwitsersche Republiek. Ten slotte zij vermeld, dat dezelfde practici, die zich ten sterk ste kantten tegen juistheidswapenen in het algemeen onder voor geven dat de kracht gezocht moest worden in de bajonet, zich i) S.S-50 50 pCt. spreidingsstraal.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 450