438 groote deel der tegenpartij nog bewapend was; dat geweer had een te kromme baan. Toch vielen van de Fransche verliezen 91.7 op geweer-, 5.1 op artillerie-projectielen en 3.2 op het blanke wapen. De Oostenrijkers verschoten 300 a 400 ge weerkogels voor eiken getroffen Franschman, d. i. verkregen 0.33 a 0.25 treffers. Alhoewel ook in laatstgenoemden krijg een goed gebruik van tirailleurs zich als strijdwijze aanbeval, bleef men het verspreide gevecht nog beschouwen als inleiding tot den beslissenden stoot, aan te brengen door gesloten afdeelingen waarmede echter ook de tirailleurs samenwerkten. Evenwel noodzaakte de grootere vuuruitwerking tot meerder gebruik van tirailleurs, tot aanhou dende aanvulling uit de diepte, dus tot een grooter verbruik van troepen alleen voor de inleiding en de doorvoering. Op stelling in meerdere liniën, meest drie, was noodig. De grootere drachten en de meer bestreken banen deden het gevecht openen op 500 a 600 fit. of verder, en noodzaakten de aan vullingstroepen en aanvalscolonnes zich op ruimen afstand van de tirailleurs te houdenhet voorwaarts brengen der stormco- lonnes kostte meer moeitehet vuurgevecht werd meer en meer hoofdzaak. De groote colonnes, zooals Napoleon I ze aanwendde, moesten vervallen, ze waren onmogelijk geworden. Pruisen voerde reeds in 1843 de compagniescolonnes in, een toenmaals zeer goede op lossing van het vraagstuk: gesloten troepen op het gevechtsveld te doen bewegen en tot den laatsten, beslissenden stoot te laten oprukken. III. Nieuwere tijd der vuurwapens. De nieuwere tijd in de bewapening rekent van af de invoering van het achterlaad-vuurwapen, doch het valt moeilijk daarvoor een bepaalden datum te noemen, niet alleen omdat de alge- meene invoering zich uitstrekt over een aantal jaren, maar ook omdat men bij het bepalen van het bedoelde tijdstip nog eerst de vraag moet beantwoordenwat verstaat men onder „achter laad-vuurwapen"? Reeds in het tweede hoofdstuk werd hier en daar opgemerkt, dat in de vroegste tijdperken der vuurwapens juist kulaslading het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 452