442 meest in '71 aangenomen, gelijken in eigenschappen zeer veel ■op elkaar. Aan een andere oorlogsondervinding, opgedaan in den krijg tusschen Noordelijken en Zuidelijken in Noord-Amerika ('61 '65), werd in Europa heel weinig aandacht geschonken, nl. dat een snelvurend wapen, met ettelijke patronen gelijktijdig geladen, in kritieke oogenblikken van onschatbare waarde kan zijn. Daar had men bij de cavalerie der Noordelijken Henry-ka- xabijnen in gebruik met 15 patronen in het buismagazijn; beter voldeed echter het Spencer-geweer met 7 patronen in het kolf- magazijn. Doch aan deze stelsels kleefden nogal gebreken, welke bij de beproeving van de Henry-karabijn in Zwitserland als volgt werden omschreven le slechts met moeite kan de karabijn als enkellader gebezigd worden, om het magazijn voor de moeilijke omstandighe den te bewaren; 2e het navulien van het magazijn was in het gevecht on mogelijk; 3e te geringe lengte voor infanterie, gebrek aan bajonet 4e onvoldoende lading voor het vuur op groote afstanden. Belangrijke verbeteringen werden aangebracht door AVinches- ter voor wat betreft de opmerkingen le t/m 3e; doch ook dit nieuwe wapen bleef ten opzichte van het vuur op groote afstan den in gebreke. Dat men zich in Europa afkeerig toonde van deze nieuwe vin dingen, vindt zijn reden in het reeds meer genoemde streven, de ballistische eigenschappen op te drijven en vooral het schieten op groote afstanden als eisch te stellen. Verder kwam weder het oude argument van munitieverspilling opduiken, en het een met het ander maakte, dat men bleef bij den enkellader. Evenals indertijd ten opzichte van den achterladei, week men nogmaals af van de historische lijn, die duidelijk wees naar meer dere vuursnelheid. Mocht ook al voor de eerste jaren der getrok ken voorladers de verontschuldiging gelden, dat een grens voor die vuursnelheid bereikt scheen, moeilijk kan men zulks bewe ren ten oprichte der achterladers, voor welke de weg naar ver hooging der vuursnelheid reeds aangewezen was. Bovendien begreep men in eerstbedoeld tijdvak, dat in snel vuren de kracht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 456