446 Het type, dat bewees de meeste levensvatbaarheid te bezitten, was dat van Lee, welks toepassing aan het geweer echter bijzon dere voorzieningen vereischte. Het Lee-magazijn is het oertype van verreweg de meeste der nieuwste modellen van oorlogswapens. Vóór men echter zoover was, dat het gronddenkbeeld van Lee in gewijzigden vorm zijn meerderheid boven andere stelsels onom- stootelijk bewezen had, werden reeds meerladers aangenomen door de Europeesche staten die geen tijd hadden om te wachten op meerdere technische volmaaktheid en zich daarom moesten tevreden stellen met wat toen het beste was, nl. het buisma gazijn. Zoo nam Frankrijk in '78 voor de marine-infanterie het systeem Kropatschek aan, Zweden en Noorwegen in'81 dat van Jarmann, Duitschland in '84 het Mauser-geweer, resp. van 11, 10.5 en 11 m.M. kaliber. De uitvinding van Lee ('79/'82) werd in'84 86 in China aan gewend bij een geweer van 11 m.M. Oostenrijk verschafte zich in '86 het eerst een magazijngeweer naar het denkbeeld van Lee, doch met vast magazijn en vulling middels houders met 5 patronen: het Mannlicher-geweer met kaliber van 11 m.M. Ten slotte zij uit dezen tijd aangeteekend, dat voor de infan terie een verdedigingswapen werd noodig geachtde schop. Haie algemeene invoering noodzaakte daarmede rekening te houden bij de belasting van den man. (Wordt vervolgd.) Jij. Jr. jVL.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 460