KAN HET TEGENWOORDIGE BERGKANON TEGEN DEN INLANDSCHEN VIJAND BEHOUDEN BLIJVEN? De vraag of men een bergkanon kan invoeren, geschikt voor den ■strijd tegen den buitenlandschen en ook tegen den inlandschen vijand, heeft in dit tijdschrift reeds tot veel wrijving van gedach ten aanleiding gegeven. Hoewel de verschillende strijders nog niet veel dichter bij el kaar zijn gekomen heeft mijn meening zich door dat geschrijf al dus gevormd: Wil men een bergkanon invoerendat kan dienen om onze zwakke veldartillerie in een gevecht tegen een buitenlandschen vijand in den ar tilleriestrij d te steunendan kan dit kanon in 't algemeen inden strijd tegen den inlandschen vijandwegens zijn groot gewicht en daardoor geringe beweegbaarheidniet worden gebruikt. Het zal een bergartillerie worden welke zich, evenals die in Europa, hoofdzakelijk langs gebaande paden zal moeten bewegen en wegens de zwaarte der lasten muildieren zal moeten gebruiken. Voor den strijd tegen den inlandschen vijand zal dan een ander stuk beschikbaar moeten zijn. In hoeverre, met 't oog op de landsverdediging, aan de berg artillerie bovenstaande eisch moet worden gesteld, moet worden beslist door de hoogste bewindhebbers en niet door de artillerie. De door mij te behandelen quaestie is slechts deze: Indien om bovenstaande redenen bij de bergartillerie een vuurmond wordt ingevoerd, ongeschikt voor den oorlog tegen den inlandschen vij and, is het dan wel noodig nieuw materieel in te voeren dat wel geschikt is voor dezen oorlog of is het mogelijk het thans bestaande bergkanon door eene andere wijze van vervoer voor den strijd tegen den inlandschen vijand te behouden? De daardoor bespaarde kosten moet men niet te gering schat ten en al mogen wij artilleristen in ons streven om voor ons wapen het beste te krijgen wel eens smalend over „misplaatste

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 461