- 454 Wat betreft de 4e klasse paarden, waarvan in de bepalingen voornoemd sprake is, heeft men daaronder uitsluitend te verstaan die enkele over wallers, welke nog in het bezit zijn van officieren. Waar men voor hen een normaal gewicht vaststelde van 65 K.G-., daar is de minimum belasting der Australiërs van 70 kilo be slist te laag. In de uitzonderingsgevallen, dat de eigenaar van een Sandelhout of Makassaar het durft ondernemen zijn paard tegen het andere ras bij een dergelijk effort den strijd te doen opnemen, daar is het wat veel gevergd, dat een zoodanig paard, het normaal gewicht dragende, aan verscheidene Australische mededingers nog tijdsontheffing moet geven gelijk hier het geval is geweest. Aangezien het evenwel in de naaste toekomst, in verband met de meer en meer voortgezette invoering van Australische leger- paarden, wel niet meer zal voorkomen, dat een overwaller zich tegen hen behoeft te meten, zoo kunnen wij dit enkele geval bui ten sprake laten. De af te leggen weg valt zeer zeker niet te rekenen onder die, welke het maken van een buitengewoon fraaien tijd zouden kun nen bevorderen, daar hij voor een groot gedeelte door zeer geacci denteerd terrein voert en door de aanhoudende regens bepaald slecht te noemen was, op sommige gedeelten zelfs in een mod derpoel was herschapen. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat de maan, die volgens de almanak vol moest zijn, zich voort durend achter donkere wolken verborg, waardoor vooral het tra ject SalatigaBanjoe Biroe, voor meer dan de helft onder dicht geboomte voerend, bijzonder moeilijk werd. Deze weg is van uit Salatiga over de eerste 6 K.M. een goed onderhouden rijweg, doch wordt dan veel slechter, grootendeels met geklopte, nog niet voldoende ingeloopen steenen belegd, waardoor het noodzakelijk werd voortdurend te trachten het pad te volgen, door voetgangers op den berm geschapen, wat, ge geven de duisternis, zeer moeilijk was; bovendien bevonden zich in den weg tot Banjoe Biroe naar schatting 20 a 25 bruggen, brugge tjes en vonders, wel is waar goed onderhouden kunstwerken, maar door de gevallen regens bijzonder glad en daardoor gevaarlijk (door de zorgen van het civiel bestuur waren in het district Salatiga 6 paal) de bruggen met droog zand overdekt en door inlanders

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 468