457 V. Starlight (Austr.), le It. Pitlo: 7 uur 14 min. 12.84 K.M. per uur of gem. 214 M. per minuut. VI. M N. (Austr.), 2e it. Stennekes: 8 uur 43 min. 10.68 K.M. per uur of gem. 177 M. per minuut. De 2e luit. Wiemer bracht den rit niet ten einde, doch keerde reeds te Banjoe Biroe terug. Bij de verdeeling der prijzen moest aan luitenant Boon den 2en, aan luit. Hekkema den 3en worden uitgereikt, aangezien First van zijn voorgift van 7 minuten slechts 5 minuten had ingehaald. Opzettelijk gaf ik hierboven aan den gemiddeld afgelegden afstand per minuut. Vierkant dravende, vermeen ik te mogen aannemen, dat een 2e klasse Australiër van 1.45 M. hoogte gemid deld ongeveer 240 M. per minuut kan afleggen, een 3e kl. Austr. van 1.40 M. 225 M. per minuut; voor den Sandelhout is dit door proeven reeds herhaaldelijk vastgesteld en in de reglemen ten voorgeschreven als te zijn 200 M. per minuut. Vergelijkt men deze normen met den uitslag van den gehouden afstands- rit, dan vallen voornamelijk de gemiddeld per minuut afgelegde afstanden door Cake Walk, First en Tjot Tjitjim in het oog, resp. met 272 M, 236.5 en 233.5 M. per minuut of resp. 32, 36.5 en 8.5 M. meer dan gemiddeld voor hunne klassen werd aangenomen. Wanneer deze paarden dravende uit Sala- tiga waren weggegaan met een tempo gelijk aan het boven als normaal aangenomene, en zij hadden den geheelen afstand van 93 K.M. in datzelfde tempo door gedraafd, dan zouden zij 93000 hebben noodig gehad 387.5 min. 6 uur 27.5 minuut voor Cake Walk; 465 min. 7 uur 35 min. voor First; 93000 225 413 min. 6 uur 53 minuten voor Tjot Tjitjim. Met alleen dat het mogelijk is gebleken deze tijden te be reiken, doch Cake Walk blijft nog 45 minuten, First 1 uur en 2 minuten, Tjitjim 15 min. daar beneden, wat dus dient te worden toegeschreven aan sterkere draf- en herhaalde galopreprises. Beneden zullen wij zien in welke tempo's deze paai den werden gereden om eene dusdanige prestatie mogelijk te maken. ^UU

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 471