- 465 ken, toont, dunkt ons, eene superioriteit van den Australiër, welke kenschetsend is. Alhoewel voor het gewone Indische leger- paard de totale belasting dit hooge cijfer van 103 kilo niet be reikt, zoo blijft zij toch niet zoo heel ver daarbeneden en het is m.i. aan geen twijfel onderhevig, dat geen enkele der thans aanwezige overwalsche legerpaarden een dergelijken rit zou kunnen volhouden. Toch is de poney van luitenant de Wit volstrekt geen paard, dat wegens groote superioriteit boven an dere door den eigenaar met eene abnormaal hooge geldsom is betaald geworden en zouden vermoedelijk ook meerdere, goed voorbereide paarden hetzelfde werk hebben verricht. „Bob" was getraind voor de races te Djokjakarta in November jl. en was toen goed op adem; voorts was hij aan sterken draf gewoon, her haaldelijk toch werden 3 a 4 paal achtereen in een tempo van 275 M. per minuut afgelegd, welk tempo hij, dank zijne hoogte, gemakkelijk zonder in de ijzers te klappen, noch uit den schouder te draven, kon volhouden. Na terugkomst van Djokja werden eiken Zondag proefritten gemaakt, de overige dagen, na aftrek van 2 rustetmalen, waarop het paard tweemaal 1 uur werd afgestapt, werden lange draf tempo's, gevolgd door 8 a 4 minuten vlotten galop, gereden. Bet ration gaba, dat weken vóór de races reeds op 9 K.G. was ge bracht, werd de eerste week daarna verminderd tot 7 K.G., van 9—15 November vermeerderd tot 8 en van 16 November tot den afstandrit weder tot 9 K.G.; het gras werd altijd gedroogd, ter wijl tweemaal daags een halve emmer drinkwater werd verstrekt. Luitenant de Wit maakt de opmerking, dat gaba voor de Au straliërs in een trainingstijdperk misschien niet het gewenschte voeder is; hij constateerde althans, gedurende al den tijd dat zwaar gevoederd werd (daaronder te verstaan meer dan 6 a 7 K G. gaba per dag), abnormaliteiten in de ontlasting (dunne mest, hin derlijke stank) Onverteerde gabakorrels werden echter in de mest niet aangetroffen. Eigenaars van renpaarden zijn dan ook gewend steeds het zg. „crushed food" te voederen; hierbij komen dergelijke abnormali teiten niet voor. Na de Zondagsche proefritten werden de onderbeenen met kamferspiritus gemasseerd en daarna gedurende 4 a 5 uur geban-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 479