469 afgeleid, dat de Australische poney, zelfs minder zorgvuldig voor bereid, voor het leger over voldoende duurzaamheid en uithou dingsvermogen beschikt; de als maximum toegestane tijd van 10 uur, die ongeveer overeenkomt met een tempo van 10 stap op 10' draf door den Sandelhout (10 min draf 10 X 200 2000 M.; 10' stap 10 X 100 1000 M.; alzoo in 20 min. 3 K.M. 9 K.M. per uur), werd door geen der deelnemers gebruikt; de 5 eerste paarden kwamen in goede conditie alle binnen 7£ uur aan het eindpunt en legden per uur gemiddeld van 121/2— 16 K M. af; al deze paarden werden door de jury bij den proefrit op den 5en December in uitstekenden toestand bevonden. Het valt te betreuren, dat niet meerdere officieren, te Salatiga in garnizoen, door hunne deelname onze gegevens hebben uitge breid; eenigen hebben die training begonnen, doch staakten die om verschillende redenen al zeer spoedig. Zooals ik in den aanvang van dit opstel reeds opmerkte, was voor velen het natte jaar getijde eene belemmering, aangezien de vele regens in den na middag de training alleen des ochtends of des nachts mogelijk maakten; daartegenover staat evenwel, dat de goede kunstwegen, zooals er in de omstreken van dit garnizoen verscheidene zijn, van de regens weinig of geen nadeel ondervindenzelfs wordt de bodem minder hard, waardoor de boenen en voeten minder heb ben te lijden, en blijft men van hinderlijke stofwolken verschoond. Dagelijksche langdurige oefening voor de training van een af- standsrit, de 100 K.M. niet te boven gaande, schijnt mij niet noodzakelijk; men houdt zijn paard zeer wel in conditie door groote draftempo's afgewisseld door eenige kleine galopreprises, bij een gemiddelden dagelijkschen arbeid van l1/2 uur. Éénmaal 's weeks kan dan een proefmarsch worden gereden, eenvoudig te beginnen en geleidelijk uit te breiden tot een maximum afstand van ongeveer de helft van den gewenschten afstandsrit. En over l*/2 uur per dag voor de training is toch gemakkelijk genoeg te beschikken. Voorts dient vooral te worden gewezen op den factor onrust van den ruiter", welke reeds zoo menigmaal bij afstandsritten in Europa den dood van mededingende paarden ten gevolge had. Men houde vooral, welke berichten omtrent concurrenten tot ons mochten komen, onveranderlijk vast aan het voorgenomen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 483