472 Soerabaja naar Batavia te rijden en per etmaal 75 K.M. af te leggen, zelfs zonder rustdag. Voorzeker stellen de door de Fransche officieren gemaakte tijden de onze in de schaduw, men vergete echter niet, dat zij beschik ken over een buitengewoon paardenmateriaal, bijna uitsluitend volbloeds; dat zij op dit gebied reeds veel practische ervaring opdeden en hunne ritten bovendien volbrengen in een geheel ander klimaat. En neemt men dan de hoofdzaak, het tailleverschil, in aan merking, dan is er voor ons alle reden, om met voldoening op de door ons verkregen resultaten terug te blikken. Voegen wij er eindelijk aan toe, al valt deze opmerking fei telijk buiten het bestek van dit opstel, dat erkend goede ter- reinruiters uit dit garnizoen met hunne Australische poneys de meest verrassende uitkomsten hebben verkregen en van oordeel zijn, dat ze ook op dit gebied den Sandelhout minstens evenaren, dan geloof ik te kunnen besluiten met den tolk te zijn van ve len, die als hunne meening te kennen geven dat de invoering van het Australische ras als cavaleriepaard eene belangrijke schrede is geweest op den weg, die als einddoel heeft, het ver krijgen eener goede, voor hare taak volkomen berekende ruiterij. SalatigaJanuari 1904. P. H. Hekkema. Ie luit. der cavalerie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 486