EENE SCHIETOEFENING TE SABANG. Met een bijlage. Den 15en Maart jl. werd te Sabang eene schietoefening ge houden bij gelegenheid van eene inspectie van den militairen commandant van Atjeh en Onderhoorigheden, eene oefening in gezamenlijk vuren, zoo men wil in het gevechtsschieten, die tot enkele beschouwingen aanleiding geeft Er werd geschoten op een schijf, die 10 M. lang en 1 M. hoog was, voorstellende een bemande sloep. Deze schijf was geplaatst op een vlot, dat verankerd was; de hoogte van de schijf boven den waterspiegel bedroeg 1.30 M.met behulp van een stoomsloep van de marine was de schijf geplaatst en werden de treffers opgenomen. De vurende afdeelingen werden opgesteld in een loopgraaf op een afstand van 6 a 700 M. van de schijf. Deze loopgraaf bevond zich aan den oever op ongeveer 12 M. boven den waterspiegel en was ingericht voor knielende schutters. Middelen om afstand en hoogte nauwkeurig op te meten ont braken. Detachementen, elk ongeveer 30 bajonetten of karabijnen sterk, van de drie Amboineesche compagnieën van het 3e Ba taljon en van de te Sabang gedetacheerde brigades marechaussée namen aan de oefening deel. De uitslag van deze oefening is opgeteekend op den hierbij gevoegden staat (zie de bijlage). Naar aanleiding daarvan het volgende: le. Deze oefening is een kind van den tegenwoordigen tijd, zij wijkt af van de sleur, die jaren lang de kanker van het leger is geweest, "die jaren lang energie en lust bij officieren en manschappen doodde. Deze oefening is geen voorgeschrevene volgens bladzijde zoo veel van het reglement; zij past bij al zulke oefeningen, die meer gericht zijn op aangenaam en practisch, dan op verve lend en theoretisch dienen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 487