474 2e. De voordeelen van het gebruik van het geweer hoven dat van de karabijn bij het vuren op middelbare en zeer zeker nog in meerdere mate op groote afstanden springt in het oog. Dit bleek niet alleen uit de resultaten, doch kon ook reeds gedurende het vuren opgemaakt worden uit de grootere uit gestrektheid der treffer beelden van de karabijnen, die op den waterspiegel zich scherp afteekenden. Minder goede geoefendheid der marechaussée is echter wel licht ook een factor, die in rekening gebracht behoort te worden. 3e. Bij de compagnie, die de physiek slechtste elementen bevatte, werden de slechtste uitkomsten verkregen. De 2e compagnie van het 3e Bataljon was gedurende maanden aangevuld met minder geschikte manschappen en geplunderd van de meest bruikbare ten behoeve van de 3e en 4e compagnie van dat korps, die gereed gemaakt waren voor een excursie naar Seunagan (Meulaboh). Het moge hier tevens een plaats vinden om aan te teekenen, dat het 3e Bataljon (nl. de drie Amb. compagnieën) in onguns tige omstandigheden verkeert, wat betreft het gehalte van kader en manschappen, omdat dit korps als eenig Amb. bataljon op Atjeh bij voortduring beroofd wordt van zijne beste krachten voor de aanvulling der marechaussée. Men zal een niet uitgezochte afdeeling van dit korps dan ook niet als bestaande uit goed geoefende schutters mogen beschouwen. 4e. Bij de munitie, die het langst bij den man was geweest, kwamen de meeste weigeringen voor. Vóór het vertrek naar Sabang was aan de 4e compagnie mu nitie verstrekt, die reeds vroeger op excursiën meegenomen was, terwijl ook de marechaussée houders hadden, die geruimen tijd geleden uit de magazijnen ontvangen waren. Bij beide afdeelingen kwam een groot aantal weigeringen voor. Dat echter ook hier met voorzichtigheid geoordeeld dient te worden, blijkt uit het feit, dat van de weigeringen bij de mare chaussée nog 9 afgingen met behulp van een ander wapen. 5e. Het groot aantal aanslagen wijst op een groot opstuitmgs- vermogen van den waterspiegel. Dit groot aantal ricochetschoten baart verwondering, want al

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 488