479 tafels die te bepalen, welke zich het best bij de waarnemingen aansluiten. Blijkens een bij het rapport gevoegden staat, bedraagt het aan tal waarnemingen voor deelgenooten op verschillende leeftijden van 19—93 jaar 32878, het aantal gewone sterfgevallen 699 en sterfgevallen ten gevolge van verwonding 48. De hieruit afgeleide sterftekansen in procenten, voor leeftijds groepen van 5 jaren, zijn almede in dien staat opgenomen. Bene den den gemiddelden leeftijd van 40 jaar is die kans minder dan 1 procent, boven dien leeftijd stijgt zij vrij regelmatig, bedraagt voor den 60 jarigen leeftijd meer dan 4 procent en neemt verder zeer sterk toe tot bijna 15 procent voor den leeftijd van 80 en 23 procent voor dien van 90 jaar. De sterfte aan verwonding heeft blijkbaar slechts invloed gedurende den leeftijd van 23 tot 57 jaar, is het grootst op dien van 23—27 (0.39 procent) en neemt dan af bij toenemenden leeftijd. De invloed dezer sterfgevallen op het fonds is gering, want in den regel zijn de in den krijg of ten gevolge van verwonding overleden officieren ongehuwd, zoo dat hun dood geen last op het fonds werpt. Bij vergelijking van de sterftewaarnemingen met die volgens drie bekende sterftetafels zijn de sterfgevallen aan of ten ge volge van verwonding buiten rekening gelaten. Het bleek dat de mannentafel, die door de eerste Staatscommissie als grond slag voor de berekening van de weduwe- en weezenpensioenen der burgeriijke ambtenaren in Nederland werd gebezigd, het meest met de waargenomen sterfte onder de officieren overeen komt en daarom is zij dan ook voor de berekeningen van de baten en lasten der deelgenooten gekozen. Een dergelijk onderzoek heeft ook plaats gehad voor de we duwen der deelgenooten en wel betreffende het overlijden en het hertrouwen. Bij 10447 waarnemingen is gebleken dat het aantal der sterf gevallen 255 en dat der huwelijken 48 bedraagt. Voor de leeftijden van 50 tot 80 jaar is de sterftekans be langrijk minder dan die der deelgenooten van gelijken leeftijd, de totale sterftekans is iets meer dan die der laatstgenoemden. De huwelijkskans is het grootst op 23 27 jarigen leeftijd (bijna 9 procent).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 495