484 gelaten zullen worden; dit zijn dus de lasten der bestaande deelgenooten. Het totaal van deze lasten bedraagt f 12.177.604. Verder behooren nog tot de lasten de begrafenisgeiden, die aan de nagelaten betrekkingen bij het overlijden van een deelgenoot moeten worden uitgekeerd, en de kosten van beheer. Onder scheidenlijk is voor de contante waarde van deze uitgaven in de toekomst gevonden f 78229 en 168.577. Tegenover de lasten staan de baten. Eene uitvoerige bereke ning geeft voor de contante waarde der te wachten contributiën f 9.552.987. Bij de verklaring van de berekeningswijze wordt er in het rapport op gewezen, dat voor een officier bij aanstelling op 24 jarigen leeftijd de contante waarde van al wat hij aan traktement en pensioen gedurende zijn leven heeft te ontvan gen op gemiddeld f 52100 kan worden gesteld, dat wil zeggen dat, wanneer bij zijn aanstelling een som van die grootte op rente a 4 werd uitgezet, van dat kapitaal en de rente zijne traktementen en zijn pensioen zouden kunnen worden betaald. Als baten zijn verder te beschouwen het kapitaal van het fonds, dat op 1 Januari 1903 f 4.326.043 bedroeg, de achter stallige contributiën en de vervallen maar nog niet ontvangen renten f 161.886. De balans is nu: Baten. Lasten. Kapitaal van het fonds f Achterstallige contri- butiën en verval- I len maar nog niet uitgekeerde renten f Contante waarde der nog te betalen contributiën van alle deelgenooten f Tekort op het kapi taal f Contante waarde van 4.326.043 alle verleende wedu wepensioenen. 10.295.398 Idem van alle weezen- pensioenen en onder- 161.886 standen aan kinderen f 279.360 Contante waarde der aanspraken op we- duwe- en weezen- 9.552.987 pensioen van alle deelgenooten. f 12.177.604 Contante waarde der 8.958.252 begrafenisgelden. f 78.229 Contante waarde der j kosten van beheer, enzf 168.577 22.999.168 f 22.999.168

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 500