485 Het nadeelig saldo is dus f 8.958.252in de vorige vijfjarige balans bedroeg het f 9.853.784; het is dus verminderd met f 895.532. Daar in de vorige balans de kosten van beheer, waar van de contante waarde nu op 168.577 komt, buiten rekening waren gelaten, moet dus de totale vooruitgang op 1.064.109 worden gesteld. De voorgaande uitkomsten berusten op de onderstelling, dat het fonds op den datum der balans voor verdere deelneming werd gesloten en slechts voor de dan bestaande deelgenooten naar de bestaande bepalingen afgewikkeld. Dit is echter niet geschied, zoodat de invloed der jaarlijksche nieuwe aanstellingen in reke ning gebracht moet worden. Hiervoor is het aantal nieuwe aan stellingen en uittredingen gelijk gesteld aan het gemiddelde dei aanstellingen en uittredingen in de vijf aan den datum der balans voorafgegane jaren. De contante waarden der lasten en der baten voor de aanstellingen en uittredingen zijn nu met behulp van de voor de tegenwoordige deelgenooten gebezigde factoren berekend, en door de waarden voor de aanstellingen en voor de uittredingen van elkander af te trekken, is gevonden dat voor 88 aanstellingen, verminderd met het aantal uittredin gen, de som der jaarlijksche bezoldigingen f 187.893 bedraagt, de contante waarde der in de toekomst uit te keeren weduwe- en weezenpensioenen f 211.194 en de contante waarde van 1 procent contributie over te wachten traktementen en pensioenen f 47216- Uit deze cijfers volgt dat eene gewone contributie van pro cent, zonder buitengewone contributiën, voldoende zou zijn om de te verwachten weduwen en weezen van de nieuw aangestelde officieren pensioen te verzekeren, een uitkomst, die ook bij vorige berekeningen is verkregen. De buitengewone contributiën moe ten echter ook door de nieuw aangestelden worden voldaan. Brengt men de waarde daarvan in rekening en ook die van de lasten, aan begrafeniskosten en aan uitgaven voor het beheei, dan geeft het rapport als slotsom dat de voordeelen der aanstellingen, ver minderd met de uittredingen, een kapitaalswaarde vertegenwoor digen van f 3.685.049, waarmede het nadeelig saldo kan vermin derd worden; hierdoor daalt het tot f 5.273.203. Dit bedrag, vermeerderd met het aanwezige kapitaal, geeft nu f 9.599.246 als de som, die het fonds zou moeten bezitten, om

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 501